Lozen vanuit agrarische bedrijven tot 2013

Tot 1 januari 2013 was in artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit opgenomen dat het Activiteitenbesluit niet van toepassing was op lozingen die waren geregeld met het:

Deze besluiten gelden sinds 1 januari 2013 niet meer. De voorwaarden staan nu in het Activiteitenbesluit.

Circulaire agrarische afvalwaterstromen

De Circulaire inhoudende voorlopige richtlijnen voor het bevoegd gezag ten aanzien van agrarische afvalwaterlozingen (pdf, 105 kB) (Staatscourant 1997, nr. 60) heeft vanaf 2003 geen officiële status meer. De circulaire heet afgekort Circulaire agrarische afvalwaterlozingen (CAA).

Tot 1 januari 2013 werd deze circulaire onder andere gebruikt als achtergronddocument bij het verlenen van ontheffingen op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming. In de CAA stond een voorkeursvolgorde voor de meest voorkomende agrarische afvalwaterstromen:

  • lozen op het riool
  • afvoeren per as
  • lozen op de mestkelder en/of uitrijden op het land
  • lozen op het oppervlaktewater of
  • lozen in de bodem

De circulaire is verwerkt in het Activiteitenbesluit.

Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de mestkelder mocht vroeger ook niet. Het was alleen niet zo duidelijk. De Meststoffenwet is sinds die tijd verder aangescherpt. Nu is het wel duidelijk. Het mag niet op basis van artikel 4  en bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.