Vervallen Algemene regels over lozingen

Een aantal besluiten, zijn per 1 januari 2013 ingetrokken nadat ze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit:

  • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij regelde lozen in het oppervlaktewater was gebaseerd op de Waterwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en van toepassing op het lozen ten gevolge van agrarische activiteiten in oppervlaktewater (binnen en buiten inrichtingen). De activiteiten die voorheen waren geregeld in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en in het Lozingenbesluit bodembescherming kunnen ook buiten inrichtingen plaatsvinden. Het betreft aspecten voor het lozen in en op de bodem en lozen in een oppervlaktewaterlichaam. Door deze activiteiten in het Activiteitenbesluit op te nemen is de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit uitgebreid met agrarische activiteiten die ook buiten de inrichting kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld op weilanden of akkers die geen onderdeel zijn van een inrichting.
  • Besluit landbouw milieubeheer van toepassing op agrarische inrichtingen regelde uitsluitend lozingen in rioolstelsels
  • Besluit glastuinbouw was gebaseerd op de Wm en de Waterwet en regelde zowel de lozingen in het oppervlaktewater als lozingen in rioolstelsels.
  • Lozingenbesluit bodembescherming voor lozen op of in de bodem

    Tot 1 januari 2013 was het lozen in en op de bodem voor lozingen geregeld in het Lozingenbesluit bodembescherming (Lbb). Voor lozingen in de bodem waarvoor op grond van de Lbb ontheffing is verleend, geldt overgangsrecht (artikel 6.3, lid 1 Activiteitenbesluit). Voor deze lozingen in de bodem geldt dat de ontheffing wordt aangemerkt als een maatwerkvoorschrift gedurende de resterende termijn van de ontheffing. Als het lozen in de bodem voor betreffende activiteit in het Activiteitenbesluit is toegestaan, dan is deze bepaling niet relevant. Het geldt dus voor lozingen in de bodem die in beginsel niet zijn toegestaan, maar met een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2, lid 3 Activiteitenbesluit kunnen worden toegestaan. Hierin hoeft geen termijn gesteld te worden, zoals het geval was met een ontheffing op grond van het Lbb.

    Voor het lozen van brijn bij bedrijven met een gietwatervoorziening van ten minste 500 m3 geldt hierop een uitzondering. Als voor die bedrijven op 1 januari 2013 voor het lozen van brijn op de bodem een ontheffing was verleend, geldt een ontheffing als maatwerkvoorschrift tot 1 juli 2022.

  • Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater voor beperkt aantal lozingen in het oppervlaktewater.

Uw onderwerpen