Het Besluit in vogelvlucht

Het Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009 (Bkmw 2009), en de onderliggende ministeriële Regeling monitoring kaderrichtlijn water (Regeling monitoring) zijn op respectievelijk 17 maart 2010 en 14 april 2010 in werking getreden. Het Bkmw 2009 en de Regeling monitoring regelen de omzetting in Nederlands recht van de waterkwaliteitsdoelstellingen van de kaderrichtlijn water (KRW), inclusief de doelstellingen van de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire stoffen.

Het Bkmw 2009 is misschien beter bekend als AMvB Doelstellingen.

De doelstellingen voor de goede chemische toestand en de goede ecologische toestand voor oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen zijn vastgelegd in de vorm van milieukwaliteitseisen op grond van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Deze milieukwaliteitseisen zijn gekoppeld aan de besluiten tot vaststelling van plannen op grond van de Waterwet.

Rijkswateren en regionale wateren

Het Nationaal waterplan (NWP) geldt voor alle wateren. Daarnaast gaat het voor rijkswateren om het vaststellen van het Beheerplan voor de rijkswateren (BPRW). Voor regionale wateren gaat het om het vaststellen van de waterplannen van de provincies en de beheerplannen van de waterschappen.

Stroomgebiedbeheerplannen

Het NWP bevat tevens de vier stroomgebiedbeheerplannen. Zie hiervoor ook de website Helpdeskwater. Deze beheerplannen bevatten een samenvatting van onder andere de doelstellingen en maatregelen uit alle waterplannen. Bij de vaststelling van het NWP, het BPRW 2009-2015 en de regionale water- en beheerplannen voor 2009-2015 is rekening gehouden met de concepten van het Bkmw 2009 en de Regeling monitoring.

Monitoringsprogramma

De Regeling monitoring stelt eisen aan het monitoringsprogramma dat door de verantwoordelijke ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen VROM, VenW en LNV) is vastgesteld. Het programma bestaat uit een bundeling van documenten waarmee in de praktijk al werd gewerkt. Om die reden zijn het Bkmw 2009 en de Regeling Monitoring zonder overgangsrecht in werking getreden.