Deltafonds

Het Deltafonds is ingevoerd om zeker te stellen dat er ook op de lange termijn voldoende middelen beschikbaar zijn voor noodzakelijke maatregelen voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van Nederland.

Een belangrijk doel van het fonds is het bekostigen van maatregelen en voorzieningen die dienen ter bescherming van Nederland tegen overstromingen en waterschaarste. Ook de bekostiging van maatregelen in verband met handhaving en verbetering van de waterkwaliteit met het oog op de zoetwatervoorziening behoort tot de doelen van het fonds. Verder behoort tot de doelen van het fonds het beschikbaar stellen van middelen voor het verzamelen, bewerken en verspreiden van daarmee samenhangende informatie of voor het doen van daarmee samenhangend onderzoek.

Het Deltafonds heeft een eigen begroting die een zelfstandig onderdeel is van de rijksbegroting. De Minister van Infrastructuur en Milieu beheert het fonds. De feitelijke instelling van het deltafonds heeft plaatsgevonden bij de inwerkingtreding van de eerste begroting van het fonds, op 1 januari 2013.

Het Deltafonds wordt gevoed met bijdragen uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere begrotingen die deel uitmaken van de rijksbegroting. Tot de ontvangsten kunnen ook ‘bijdragen van derden' behoren zoals de bijdragen van waterschappen op grond van artikel 7.24 Waterwet voor maatregelen die nodig zijn om primaire waterkeringen die zij beheren, weer aan de wettelijk normen te laten voldoen.

Op grond van artikel 7.22d Waterwet kunnen zowel ‘uitgaven' als ‘subsidies' ten laste komen van het fonds. Uitgaven zijn bestedingen voor maatregelen of activiteiten van het Rijk. Subsidies zijn financiële bijdragen te behoeve van activiteiten van derden, bijvoorbeeld decentrale overheden.

De besluitvorming over de budgettaire omvang van het Deltafonds vindt ieder jaar plaats tijdens de voorbereiding van de ontwerpbegroting in het kabinet en de behandeling van het begrotingsvoorstel in het parlement.


Zie Handboek Water