Deltaprogramma

Via de ‘Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening' heeft het Deltaprogramma op 1 januari 2012 een plek gekregen in de Waterwet. Doel van het deltaprogramma is om Nederland te blijven beschermen tegen hoog water en om de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Het eerste deltaprogramma (Deltaprogramma 2011) verscheen in 2010 (Prinsjesdag) toen de minister van IenM het deltaprogramma aanbood aan de Tweede Kamer. Sindsdien gebeurt dit elk jaar in september. In september 2014 zijn voorstellen gedaan voor de deltabeslissingen, deze zijn opgenomen in het Deltaprogramma 2015.

Het deltaprogramma is feitelijk een uitvoeringsprogramma voor het Nationaal waterplan. De uitvoering start met de deltabeslissingen. De deltabeslissingen zijn feitelijk te beschouwen als concept-beleidskeuzes, die in 2015 beleidsmatig zijn verankerd in de opvolger van het Nationale waterplan (NWP2) en mogelijk ook in de waterplannen van provincies en waterschappen. Via het instrumentarium van onder meer de Waterwet kunnen de benodigde maatregelen genomen worden.

In het Deltaprogramma werken rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen. Ook maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben inbreng in het programma. De plannen komen tot stand onder leiding van de deltacommissaris.