Achtergrond Wet bodembescherming

De Wet bodembescherming (Wbb) is op 1 januari 1987 inwerking getreden.

De Wbb beoogt een effectieve bescherming te bieden voor de bodem en het zich daar in bevindende grondwater. Enerzijds bevat deze wet bepalingen ter regulering van handelingen die een bedreiging vormen voor de bodem en het grondwater. Anderzijds moeten bestaande verontreinigingen worden aangepakt en gesaneerd of beheerd.

In geval van een grootschalige en complexe grondwaterverontreiniging, vaak in oudere binnensteden en industriegebieden, bleek saneren naar individueel geval door diverse oorzaken (juridisch, technisch en/of financieel) niet haalbaar en milieuhygiënisch niet doelmatig. Meestal is de verontreiniging verspreid over een aanzienlijk gebied en veroorzaakt door een groot aantal bronnen. Voor dergelijke situaties biedt de Wbb een gebiedsgerichte aanpak.


Zie Infomil

Zie Rijkswaterstaat/Bodem+