Luchtvoorschriften voor zeefdrukken

De luchtvoorschriften in het Activiteitenbesluit voor de activiteit 'zeefdrukken' gaan over VOS en geur.

zeefdrukken

Vluchtige organische stoffen (VOS)

De producten voor de eindreiniging van ramen moeten op waterbasis zijn of een vlampunt boven de 55 graden Celsius hebben. Meestal zijn dit middelen op basis van plantaardige olie.

Geur: afvoerpijp

Het bedrijf heeft bij oprichting of wijziging van zijn activiteit een afvoerpijp van 2 meter bovendaks binnen een straal van 25 meter.

Dit voorschrift geldt ook als zich binnen een straal van 25 meter rond het bedrijf geen andere gebouwen bevinden. Of een geurgevoelig object zich in de nabijheid van het bedrijf bevindt is bij dit voorschrift niet relevant.

Deze eisen gelden niet als als het bedrijf zich bevindt op een gezoneerd industrieterrein of op een bedrijventerrein met minder dan één geurgevoelig object per hectare.

Maatwerk voor geur

De activiteit voldoet aan de vereiste afvoerhoogte of een doelmatige ontgeuringsinstallatie, maar er is toch sprake van onaanvaardbare geurhinder. Dan kan het bevoegd gezag via een maatwerkbesluit aanvullende eisen stellen. Deze eisen kunnen gaan over:

  • de plaatsing van de afvoerpijp
  • het voorkomen van diffuse emissies
  • het beperken van incidentele geurpieken tot bepaalde tijdstippen

Maatregelen gericht op de aspecten hierboven zijn niet altijd voldoende om te komen tot een aanvaardbaar hinderniveau. In dat geval kan het bevoegd gezag aanvullend in een maatwerkbesluit een ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte verplicht stellen.

Bij besluitvorming hierover betrekt het bevoegd gezag de geuraspecten uit artikel 2.7a lid 3 van het Activiteitenbesluit. Meer informatie hierover staat in de handleiding geur.

Geur uitputtend geregeld

Voor het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder moet de activiteit tenminste voldoen aan de voorschriften die staan in de Activiteitenregeling. Geur is voor deze activiteit uitputtend geregeld. Maatwerk voor geur op basis van artikel 2.7a of het zorgplichtartikel is niet mogelijk.

Overgangsrecht geur

Het geurvoorschrift (afvoerpijp) geldt niet voor een bedrijf dat al bestond toen het Activiteitenbesluit in werking trad. Wel kan het bevoegd gezag ook aan deze bedrijven aanvullend maatwerk stellen. Voorwaarde is wel dat overschrijding van het aanvaardbaar hinderniveau voor geur plaatsvindt.


vellenoffset druktechniek

vellenoffset druktechniek

rotatieoffset druktechniek

rotatieoffset druktechniek

flexodruk of verpakkingsdiepdruk

flexodruk of verpakkingsdiepdruk