Stationaire koeling

Stationaire koelapparatuur zijn alle apparatuur die tijdens het functioneren niet mobiel zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld industriële koeling, proceskoeling, commerciële koeling (supermarkten) en airco-systemen in gebouwen.

Met 'pagina in handleiding' wordt verwezen naar informatie in de handleiding Toezicht regelgeving f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Regelgeving

Koelapparatuur kunnen (H)CFK's of HFK's bevatten. Hierop zijn de Europese f-gassenverordening en Verordening ozonlaagafbrekende stoffen van toepassing. Daarnaast geldt vanuit het Activiteitenbesluit een meldingsplicht voor koelapparatuur met een koudemiddelinhoud groter dan 30 kg.

Bevat de koelapparatuur natuurlijke koudemiddelen, dan valt het onder het Activiteitenbesluit of de vergunningplicht. Voorbeelden van natuurlijke koudemiddelen zijn ammoniak, propaan of CO2. Meer informatie vindt u op de pagina Koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen.

Certificering bij stationaire koeling met (H)CFK's en HFK's

Personen die werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties verrichten moeten een geldig f-gassencertificaat hebben. Dit geldt voor alle werkzaamheden die deze personen uitvoeren aan stationaire koelapparatuur.

Daarnaast heeft het bedrijf voor de volgende werkzaamheden ook een bedrijfscertificaat nodig:

 • installatie en buitendienststelling
 • service, onderhoud en reparatie

Voor lekkagecontrole en terugwinning is dus alleen een persoonscertificaat nodig en geen bedrijfscertificaat.

Een persoon mag met de volgende geldige f-gassen persoonscertificaten werkzaamheden verrichten aan stationaire koelapparatuur:

 • Diploma Koelinstallaties categorie I
 • Diploma Koelinstallaties categorie II
 • Diploma Koelinstallaties categorie III
 • Diploma Koelinstallaties categorie IV

De kleur van het certificaat is niet van belang.

Verkrijgen van een f-gassen persoonscertificaat

Een persoonscertificaat krijgt een personeelslid door  een examen te halen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft een erkenning aan certificeringsinstellingen die dit examen geven. Dit zijn de volgende instellingen:

 • mobiele airco's: Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)
 • hoogspanningsschakelaars: Bepect bv
 • sector stationaire apparatuur en transportkoeling (> 3kg): Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK)
 • Brandbestrijdingsmiddelen: STE Examenbureau B.V.
 • Brandbestrijdingsmiddelen: CIBV
 • Stationaire koeling: STE Examenbureau B.V.
 • Mobiele werktuigen: Stichting Certificering Examinering Risicovolle Taken

Aanvragen duplicaat f-gassen persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.


koelinstallatie