Bepaling van de diffuse emissie (F)

Het Activiteitenbesluit definieert diffuse emissie als: emissie, in een andere vorm dan vanuit een puntbron, in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a. Dit impliceert dat de diffuse emissie gelijk is aan alle emissies naar de lucht, anders dan gekanaliseeerde afgasemissies.

Meestal is het mogelijk de diffuse emissie te berekenen uit de ingezette hoeveelheid VOS, verminderd met de VOS-stromen die het bedrijf gecontroleerd verlaten. De Ministeriële regeling biedt echter ook de mogelijkheid om de diffuse emissies op een andere manier te bepalen. In sommige situaties kan dit uitkomst bieden. Hieronder lichten we de berekening en een aantal van deze andere mogelijkheden kort toe.

Berekening diffuse emissie

Als de diverse deelstromen bekend zijn, kan de diffuse emissie worden berekend met de formule:

Diffuse emissie (F): I1 - O1 - O5 - O6 - O7

Zie voor de bepaling van de deelstromen de desbetreffende onderdelen van deze paragraaf.

Uitgaande van de formule voor de Totale emissie is de Diffuse emissie ook gelijk aan: Totale emissie - O1

Totale emissie: I1 - O5 - O6 - O7 = O1 + F

F = Totale emissie - O1

Overige bepaling diffuse emissie

Het is in bepaalde situaties mogelijk om de diffuse emissies niet te berekenen, maar op een andere, gelijkwaardige manier te bepalen.

  • Uitgaande van de (eventueel met gelijkwaardige methode) reeds bepaalde totale emissie en de hierboven genoemde formule F = Totale emissie - O1
  • Diffuse emissies kunnen gemeten worden bij activiteiten met bronafzuiging in een bedrijfsruimte waar onderdruk heerst en verder slechts een enkel ventilatiekanaal aanwezig is. Dat gebeurt in zo'n geval door meting van de oplosmiddelconcentratie in de uitgaande luchtstroom van het ventilatiekanaal.
  • Een andere methode voor het bepalen van diffuse emissies is het bekijken van de zogeheten capture efficiency van machines. Deze waarde staat voor het aandeel van de gebruikte hoeveelheid oplosmiddelen die daadwerkelijk wordt afgezogen bij een machine. Met behulp van de capture efficiency kan worden bepaald welk deel van de oplosmiddelen uit het proces naar de nabehandelingsapparatuur gaat.
  • Daarnaast is het mogelijk dat een exploitant door bepaalde maatregelen te treffen (zoals het inkapselen van drukpersen in de grafische industrie) het bevoegd gezag er van kan overtuigen dat de diffuse emissies ver waarloosbaar zijn.
  • Ook is het mogelijk aan de hand van kentallen de diffuse emissie te bepalen. In het voorbeeld voor heatset in hoofdstuk 5.2 is deze methode uitgewerkt.