5.6 Voldoen aan de eisen voor H-stoffen

H-stoffen

Vanaf 1 juni 2017 is Artikel 2.30 van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit aangepast. Dit in verband met het vervallen van R(isk)- en S(afety)-zinnen. Het wijzigingsbesluit is 13 juni 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 231. Met deze wijziging is de systematiek van R(isk)- en S(afety)-zinnen vervangen door H(azard)- en P(recaution)-zinnen.

Artikel 2.30 van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor organische oplosmiddelen met bepaalde gezondheidsrisico's. Het betreft het voorschrift om bepaalde stoffen of mengsels die van een aanduiding zijn voorzien volgens de EG verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (GHS), binnen zo kort mogelijke tijd te vervangen door minder schadelijke.

De genoemde gevarenaanduidingen betreffen "kankerverwekkend", "mutageen" en "giftig voor de voortplanting" en komen overeen met de voorheen genoemde risicozinnen:

R- en H-zinnen en oplosmiddeleninstallaties
H R gevarenaanduidingen
H340 R45 Kan genetische schade veroorzaken
H350 R45 Kan kanker veroorzaken
H350i R49 Kan kanker veroorzaken bij inademing
H360D R61 Kan het ongeboren kind schaden
H360F R60 Kan de vruchtbaarheid schaden

Voor deze organische oplosmiddelen geldt een aparte emissie-eis, die ook geldt wanneer gebruik wordt gemaakt van een reductieprogramma. Voor deze stoffen en mengsels geldt ook dat ze niet als diffuse emissie mogen vrijkomen, tenzij het technisch en economisch niet haalbaar is de emissie beheerst af te vangen en te emitteren.

Voorbeelden van H-stoffen die gebruikt kunnen worden bij de onder afdeling 2.11 vallende oplosmiddelenactiviteiten, zijn methyleenchloride en tri- chlooretheen (H351), benzeen (H340/H350), vinylchloride (H340/H350) en bepaalde glycolethers zoals ethyleenglycolmonoethylether (H360D).

Voldoen aan de emissie-eisen voor H-stoffen

Als het oplosmiddelenverbruik hoger of gelijk is aan de drempelwaarde van tabel 2.28a of 2.28b van het Activiteitenbesluit, is sprake van een oplosmiddeleninstallatie. Dan moet worden vastgesteld of de emissie van H-stoffen hoger is dan de drempelwaarde in de onderstaande tabel. In dat geval moet ook worden voldaan aan de in de tabel vermelde emissiegrenswaarden.

Drempelwaarden en eisen R- en H-zinnen voor oplosmiddeleninstallaties

Gevarenaanduiding of risicozin

Drempelwaarde totaal van de stoffen (gram VOS/uur)

Emissiegrenswaarde totaal van de stoffen (mg VOS/Nm3)

H340, H350, H350i of H360f  en verplichte etikettering

10

2

H341 of H351  en verplichte etikettering

100

20