Begrippenlijst

Op deze pagina staat een uitleg van begrippen uit deze handleiding. Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip.

Begrippen geur: zie begrippenlijst Handleiding geur


Zie ookStofcategorie

Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of chemische eigenschappen. Onderscheiden worden:

  • ZZS: zeer zorgwekkende stoffen, de minimalisatieverplichte stoffen
  • S: zwevende deeltjes, uitgedrukt als totaal stof
  • sO: stofvormige organische stoffen
  • sA: stofvormige anorganische stoffen
  • gA: gas- of dampvormige anorganische stoffen
  • gO: gas- of dampvormig organisch, met uitzondering van methaan

Controlevorm

Het Activiteitenbesluit kent als controlevormen afzonderlijke metingen, continue metingen en het gebruik van emissierelevante parameters (ERP's).

ERP's (emissierelevante parameters)

Meetbare of berekenbare grootheden die in directe of indirecte relatie staan met de te beoordelen emissies. ERPs bestaan uit de categorieën A en B.

  • Een categorie A ERP geeft, zo nodig na kalibratie, een kwantitatief beeld van de emissie. Een categorie A ERP kan de meting van een stof vereenvoudigen of zelfs geheel vervangen.
  • Een categorie B ERP geeft een indruk van de werking van techniek / proces. Daarmee geeft de categorie B ERP een kwalitatief beeld van de emissie.

Standaardvolume (Nm3)

Afgashoeveelheid in m3 bij 273,15 Kelvin en 101,3 kilo Pascal en betrokken op droge lucht. Bij verbrandingsemissies is daarnaast terugrekenen op een referentie zuurstofpercentage in de afgasstroom noodzakelijk.

Persistent

Persistent betekent niet of nauwelijks afbreekbaar.

Bioaccumulerend

Bioaccumulerende stoffen zijnstoffen die zich in organismen of in organen van organismen ophopen.

Toxisch

Toxische stoffen zijn in meer of mindere mate schadelijk voor organismen. Effecten kunnen optreden bij inademing, inslikken, contact met de huid, ogen of slijmvliezen. Een ander woord voor toxisch is giftig.

Stofklasse

Onderverdeling binnen een stofcategorie op basis van vergelijkbare (toxicologische) eigenschappen.

Carcinogene stof (of kankerverwekkende stof)

Stoffen en mengsels die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.

Mutageen

Mutagene stoffen veroorzaken een permanente verandering in de hoeveelheid of de structuur van het genetisch materiaal in een cel.

Reprotoxisch

Reprotoxische stoffen zijnstoffen met een mogelijk effect op de voortplanting en op de ontwikkeling van een ongeboren vrucht. De effecten kunnen zijn bij mensen, maar ook bij dieren of planten.

Zuurstofpercentage

Zuurstofgehalte in de afgassen. Is van belang voor het bepalen van de emissieconcentratie. Het omrekenen van emissieconcentraties van een gemeten (actueel) naar een referentie zuurstofpercentage gebeurt met de formule:

Cx = Cm * (20,94-Ox)/(20,94-Om)

Cx:  concentratie bij het referentie zuurstofpercentage Ox (in droog rookgas)
Cm:  concentratie bij het gemeten zuurstofpercentage Om (in droog rookgas)
Oxreferentie zuurstofpercentage
Om:  gemeten zuurstofpercentage
20,94 : zuurstofpercentage in droge lucht

Grensmassastroom

Een drempelwaarde per stofklasse, uitgedrukt in g/uur. Boven de drempelwaarde wordt de emissie als relevant beschouwd.

Minimalisatieverplichting

De minimalisatieverplichting houdt in dat het bedrijf blijvend naar een nulemissie streeft.

Referentie zuurstofpercentage

Bepaald specfiek zuurstofpercentage in de afgassen waarnaar de emissieconcentraties vóór toetsing moeten worden omgerekend.