Opbouw factsheets

Elke factsheet heeft een uniforme opbouw. In onderstaande is de opzet weergegeven. Daarbij wordt per aspect in het kort een toelichting gegeven.

Toelichting op de gebruikte termen op de infobladen

Bladnummer

M-nummers

Factsheet maatregelen.

T-nummers

Factsheet technieken.

OP-nummers

Factsheet optimalisatie technieken.

Beschrijving techniek

Algemene beschrijving werkingsprincipe

Emissie (stofemissie en -reductie) Kwantitatief in een percentage of kwalitatief wanneer er geen kwantitatieve gegevens zijn.
Toepasbaarheid

Soort bedrijven

  • Hier wordt de soort bedrijven genoemd waarop de techniek/optimalisatie theoretisch toepasbaar is of;
  • Op welke materialen de techniek/optimalisatie toepasbaar is of;
  • Het soort en aantal bedrijven waarin de maatregelen zijn opgenomen in de vergunning.

Stuifklasse

Genoemd op welke stuifklasse de techniek/optimalisatie theoretisch toepasbaar is.

Grote/kleine bedrijven

Toepasbaar bij grote of kleine bedrijven [Groot: > 500.000 t/j overslag, klein < 500.000 t/j overslag].

Genoemd in document

Hier wordt vermeld of de toepassing genoemd wordt in de BREF, NeR (2008), TALuft. Indien deze niet genoemd wordt in één van deze documenten staat er "niet".

Bedrijfszekerheid Hoog of medium.
Voor- en nadelen milieu Belasting voor het milieu bijvoorbeeld vervuiling, explosiegevaar, afvalstroom of extra energie.

Financiële aspecten (b edrijfseffecten)

Soort kosten

Investering en/of bedrijfslasten

Nuts

Verbruik van water of energie

Hulp- en reststoffen

Benodigd materiaal

Personeel

Personele inzet

Kosten Kwantitatief in een percentage of kwalitatief wanneer er geen kwantitatieve gegevens zijn.

Aanvullende informatie (kritische punten)

De belangrijkste emissie relevante parameters (ERP's) worden genoemd.