Organische stoffen

Organische stoffen zijn ingedeeld in de stofcategorieën gO en sO. Voor VOS geldt stofklasse gO.2. Methaan is via de definitie van categorie gO uitgesloten van de ingedeelde stofgroepen in bijlage 12 van de Activiteitenregeling.

Organische stoffen

Organische stoffen zijn ook wel bekend als koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen zijn op basis van hun chemische structuur in te delen in:

  • aromatische koolwaterstoffen: koolwaterstoffen met 1 of meer benzeenringen
  • alifatische koolwaterstoffen: koolwaterstoffen zonder ringstructuur.
    • olefinische koolwaterstoffen: onverzadigde koolwaterstoffen
    • paraffinische koolwaterstoffen: verzadigde koolwaterstoffen

Deze groep koolwaterstoffen is in bijlage 12 van de Activiteitenregeling ingedeeld in de stofklasse gO.2. Voor PAK geldt overigens de stofklasse MVP1. Voor alle afzonderlijke koolwaterstoffen die niet per stof zijn ingedeeld geldt dat de groepsindeling van toepassing is.

Bijlage 12 van het Activiteitenbesluit geeft per stof of stofgroep aan in welke klasse en stofcategorie deze valt. Zoeken met behulp van het zoeksysteem Risico's van stoffen op de RIVM website is ook mogelijk.

Organische stoffen

Stofcategorie

Stofklasse

Grensmassa stroom g/uur

Emissiegrenswaarde mg/Nm3

gO

gO.1

100

20

gO.2

500

50

gO.3

500

100

sO

sO

≥ 200

< 200

5

20

Vluchtige organische stoffen (VOS)

De definitie van vluchtige organische stof (VOS) staat in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit. Een vluchtige organische stof is een organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning heeft van 0,01 kPa of meer heeft of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. Ook de fractie creosoot valt onder de definitie van vluchtige organische stof.

VOS is niet als groep ingedeeld in een stofklasse. Wel zijn er stofgroepen voor alifatische, aromatische, olefinische en paraffinische koolwaterstoffen. Voor VOS geldt dus de stofklasse gO.2.

Sommatiebepaling van toepassing?

Op de organische stoffen is de sommatiebepaling van toepassing. De categorie sO kent maar 1 klasse. Hiervoor is dus alleen de sommatiebepaling binnen de klasse van toepassing. De categorie gO bestaat uit 3 klassen. Hiervoor geldt dus de sommatiebepaling binnen de klasse en de sommatiebepaling binnen de categorie.

Methaan

Methaan valt niet in de stofgroep alifatische koolwaterstoffen (gO.2). Dit omdat methaan uitgesloten is van alle indelingen van stoffen en stofgroepen in de categorie gO. Dit volgt uit de definitie van gO in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit.

gO: stofcategorie van gasvormige organische stoffen, met uitzondering van methaan

Methaan is een sterk broeikasgas. Reductie van emissies van methaan is dus wel van belang. Dit loopt via klimaatbeleid op het verminderen van broeikasgassen.