Zeer zorgwekkende stoffen

De stofcategorie ZZS bestaat uit de stofklassen ERS, MVP1 en MVP2. Op deze stoffen is de minimalisatieverplichting van toepassing (artikel 2.4 Activiteitenbesluit). Zie de handleiding Zeer zorgwekkende stoffen voor meer informatie.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

De stofcategorie ZZS bestaat uit de stofklassen ERS, MVP1 en MVP2. Extreem Risicovolle stoffen (ERS) is de zwaarste klasse van de categorie ZZS. Een stof zit in deze klasse op basis van extreme toxiciteit, persistentie en bio-accumulatiegedrag.

De eenheid bij de klasse ERS is anders dan de eenheid bij de klasse MVP1 en MVP2. Dit geldt voor zowel de grensmassastroom als de emissiegrenswaarde. De uitworp wordt uitgedrukt in TEQ, Toxiciteit Equivalenten. Bij een emissievracht van meer dan 20 mg TEQ per jaar geldt een emissiegrenswaarde van 0,1 nanogram TEQ/Nm3.

Uitgangspunt is dat de grensmassastroom voldoende bescherming geeft om immissiegrenzen te waarborgen. Als de emissie onder de grensmassastroom zit zal naar verwachting geen overschrijding plaatsvinden van het maximaal toelaatbaar risico. Meer informatie over dit onderwerp staat in het RIVM-rapport (601357014/2013 'Toxical evaluation of mass flow limits for air emissions of substances of very high concern').

Zie voor meer informatie de handleiding Zeer zorgwekkende stoffen.

Zeer zorgwekkende stoffen

Stofcategorie

Stofklasse

Grensmassastroom

Emissiegrenswaarde

ZZS

ERS

20 mg TEQ/jaar

0,1 nanogram TEQ/Nm3

MVP1

0,15 g/uur

0,05 mg /Nm3

MVP2

2,5 g/uur

1 mg /Nm3

Afwijkende emissiegrenswaarden

In bijlage 12b van de Activiteitenregeling staat aangegeven voor welke ZZS een afwijkende emissiegrenswaarde geldt. Deze afwijkende eis blijft gelden tot 1 januari 2023. Bedrijven moeten de overgangsperiode gebruiken om maatregelen te nemen om te voldoen aan de aangescherpte emissie-eisen. Wel blijft de immissie leidend voor de uiteindelijke emissie-eis. Er geldt ook een minimalisatieplicht om te streven naar het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de emissie. Het bevoegd gezag kan dus bij maatwerk een strengere emissie-eis opleggen.

Sommatiebepaling van toepassing?

Op de categorie ZZS is de sommatiebepaling van toepassing. De categorie ZZS bestaat uit drie klassen. Hiervoor geldt dus de sommatiebepaling binnen de klasse en de sommatiebepaling binnen de categorie.

Aandachtspunt hierbij is dat de eenheid van de grensmassastroom van klasse ERS verschilt met de eenheid voor de klassen MVP1 en MVP2. Bij de sommatiebepaling binnen de categorie geldt voor de vrachten van de klasse ERS dan dus ook de eenheid g/jaar. Dit omdat bij sommatiebepaling binnen de categorie het bevoegd gezag toetst aan de hogere klasse. En de eenheid van MVP1 en MVP2 is in g/uur.

Stof niet genoemd in bijlage 12

Bijlage 12 van de Activiteitenregeling geeft een lijst van stoffen die in categorieën zijn ingedeeld. Hierin staan ook de stoffen die vallen in de categorie ZZS. Dit is een niet limitatieve lijst.

Als een stof niet op de lijst bij de Activiteitenregeling voorkomt, dan kan deze stof nog steeds een ZZS stof zijn op basis van de criteria. Het is de verplichting van het bedrijf om dit na te trekken. Ook is het bedrijf op basis van artikel 1.15 van het Activiteitenbesluit verplicht om de juiste informatie aan te leveren aan het bevoegd gezag. Het is de taak van het bevoegd gezag om de aangeleverde informatie te toetsen.

Het RIVM onderhoudt een hulpmiddel voor de identificatie van ZZS. Meer informatie staat in de handleiding ZZS.