Bezinkkamer/zwaartekrachtafscheider/druppelvanger/demister/massatraagheidafscheider

Toepasbaarheid

Breed toepassingsgebied in de volgende sectoren:

 • hout- en meubelindustrie
 • bouwsector
 • steenbakkerijen
 • glasindustrie
 • op- en overslag
 • ferro en non-ferro: verwijdering van stof ter bescherming van nageschakelde technieken

Bezinkkamers zijn ook zeer geschikt om hete of gloeiende deeltjes af te vangen voordat de afgasstroom naar een nageschakelde techniek wordt gevoerd.

componenten
Verwijderde componenten Verwijderings- efficiëntie1, % Restemissie, mg/m03 Validatiekengetal

Stof

10 – 90

Hoog; > 100 mogelijk

1

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden. Het rendement van een bezinkkamer is sterk afhankelijk van de deeltjesgrootte verdeling: grove deeltjes worden goed afgevangen, kleinere deeltjes minder goed.

randvoorwaarden

Debiet, m03/h

100 – 100.000

Temperatuur, ºC

Geen beperking bekend, tenminste tot 540

Druk, bar

Geen beperking

Drukval, mbar

Enkele

Vochtgehalte

Boven dauwpunt

Stof, g/m03

Geen beperking

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/h

Gering als het systeem geïntegreerd is in andere systemen (grote inlaat of geleideschot). Exacte waarde is niet goed aan te geven.

Operationele kosten, EUR/1.000 m03/h

Laag

Personeel

Gering

Hulp en reststoffen

Geen

Energieverbruik, kWh/1.000 m03/h

Gering, alleen voor ventilator

Elektriciteitskosten, EUR/1.000 m03/h

Gering, alleen voor ventilator

Kostenbepalende parameters

Drukval, (indien relevant) kosten voor afvoer stof

Baten

Geen, (indien relevant) terugwinnen (grond)stof

Uitgebreide beschrijving

Varianten

 • Zwaartekrachttegenstroomafscheider: De stromingsrichting van het afgas in de afscheider is verticaal. Onder invloed van de zwaartekracht sedimenteren de deeltjes tegengesteld aan de stromingsrichting.
 • Zwaartekrachtdwarsstroomafscheiders: De stromingsrichting van het afgas in de afscheider is hierbij horizontaal. Onder invloed van de zwaartekracht sedimenteren de deeltjes loodrecht op de stromingsrichting.
 • Impactfilter: Door de inbouw van meerdere obstakels, zoals platen, wordt de gasstroom omgeleid. De deeltjes kunnen door hun traagheid de stromingsrichting niet volgen waardoor ze afgescheiden worden.

Installatie: ontwerp en onderhoud
Bezinkkamers kunnen van verschillende materialen worden gebouwd, onder andere van staal en kunststof, afhankelijk van de samenstelling van het afgas.

Bij toepassing van bezinkkamers is een goede uniforme snelheidsverdeling van het grootste belang. Voorkeurstromingen hebben een nadelige invloed op de werking. Door het gebruik van interne obstructies kan men met hogere snelheden werken, wat resulteert in een verkleining van de bezinkkamer. Nadeel is dat de drukval over het systeem toeneemt. Lekkage van koude lucht naar de bezinkkamer moet voorkomen worden om condensatie van de gasstroom tegen te gaan. Condensatie kan leiden tot corrosie, stofophoping en verstopping van de stofafvoer.

Monitoring

De meest voorkomende oorzaak van disfunctioneren is verstopping van de kamer door stof. Dit kan voorkomen worden door continue monitoring en periodieke inspectie van de kamer.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Redelijk geschikt voor de afscheiding van grote en middelgrote deeltjes (> 15 µm)
 • Eenvoudige constructie
 • Geen bewegende onderdelen
 • Lage investeringskosten
 • Eenvoudige bedrijfsvoering
 • Weinig onderhoud
 • Lage drukval
 • Laag energieverbruik
 • Kunnen worden uitgevoerd voor toepassingen bij extreme condities, bijvoorbeeld voor hoge en lage temperaturen

Specifieke nadelen

 • Laag afscheidingsrendement
 • Ongeschikt voor de afscheiding van kleinere deeltjes, vooral geschikt als voorreiniging van grove deeltjes
 • Ongeschikt voor kleverige stofdeeltjes
 • Groot apparaat

Hulpstoffen
Bezinkkamers maken geen gebruik van hulpstoffen. Bezinkkamers kennen in enkele specifieke toepassingen (druppelafscheider) een reinigingssysteem om de schotten/lamellen schoon te houden. De hoeveelheid water die hiervoor benodigd is, is afhankelijk van de toepassing. Als range kan men 100 - 200 liter/m² aanhouden.

Cross Media Effects
Het afgevangen stof moet worden afgevoerd, afhankelijk van de samenstelling van de afgasstroom kan dit als normaal afval of als chemisch/gevaarlijk afval worden afgevoerd. Soms kan recycling van stof naar het proces plaatsvinden.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000.
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066.
 3. IPPC Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003.
 4. Dutch Association of Cost Engineers, editie 25, November 2006.
 5. US EPA CACT Air Pollution Control Technology Factsheet