Biologische wasser (algemeen)/Bioscrubber/Biowasser

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie, bedrijfscondities en reagens. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

Breed toepassingsgebied in de volgende sectoren:

 • Sigarettenindustrie
 • Waterzuiveringsinstallaties
 • Verwijderen van geur voortkomend uit de productie van enzymen
 • Verwijderen van geur voortkomend uit de productie van aromaproductie
 • Rubberindustrie
 • Verwijdering van geur- en zwavelcomponenten uit afgassen bij de productie van methionine
 • Verwijdering van geur- bij de productie van polymeren
 • Verwijdering van geur, VOS en stikstofcomponenten bij de verwerking van verfafval
 • Stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen
 • Veehouderij
 • Koffiebranderijen
 • Slachthuizen
componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings-efficiëntie1, %

Restemissie

Validatiekengetal

Geur2, ouE/m3

Ammoniak, mg/m03

VOS, mg/m03

70 - 80

80 - 95

80 - 90

100 – 150

-

-

1

1

1

2 Onder andere fenolen, mercaptanen, H2S, azijnzuur en acetaten dragen bij aan de geur.

randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

-

Temperatuur, °C

15 – 40; optimale temperatuur 30 – 35°C

Druk

atmosferisch

Drukval, mbar

2– 5

Vochtgehalte

Geen beperkende voorwaarden

Stof

-

Ingaande concentratie:

VOS, mg/m03

100 – 1.000

Slibconcentratie, g/l

6 - 8

Geur, ouE/m3

> 10.000

Geleidbaarheid, m S/cm

< 5.000

Verder geldt:

 • De verontreinigingen moeten verder wateroplosbaar zijn
 • De verontreinigingen moeten aëroob biologisch afbreekbaar zijn
 • De emissie moet continu in de tijd worden aangeboden; piekbelastingen kunnen wel enigszins worden opgevangen

Beschrijving

Een biowasser bestaat uit een gaswasser en een biologische reactor. In de gaswasser worden de te verwijderen componenten uit de gasstroom in het waswater geabsorbeerd. In de biologische reactor worden de geabsorbeerde verontreinigingen in het waswater vervolgens biologisch afgebroken. De gezuiverde wasvloeistof wordt gerecirculeerd naar de wasser. Biologisch afbreekbare koolwaterstoffen worden in de biowasser omgezet in water en CO2. De niet afbreekbare koolwaterstoffen blijven in het waswater aanwezig. Componenten zoals H2S en NH3 worden achtereenvolgens in sulfaat en nitraat omgezet. Om het zoutgehalte en het gehalte niet-afbreekbare VOS laag genoeg te houden moet regelmatig gespuid worden. Dit kan op basis van geleidbaarheid of via een vaste spui gebeuren. De mate van spui is afhankelijk van de samenstelling van het te reinigen gas. Een hydraulische verblijftijd van het waswater van 20 – 40 (maximum) dagen geeft goede resultaten.

Principeschema

Biowasser

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1000 m03/uur

6.000 – 20.000

Personeel, uur/week

Circa 4

Hulp en reststoffen

Relatief laag

Energieverbruik, kWh/1000 m03/uur

0,2 - 0,5

Elektriciteitskosten

-

Kostenbepalende parameters

Debiet, type en concentratie te verwijderen component(en)

Baten

Niet

Uitgebreide beschrijving

Varianten

Eventueel in combinatie met bestaande biologische waterzuivering.

Installatie: ontwerp en onderhoud

De gaswasser moet zodanig worden ontworpen dat de verblijftijd van de gassen in de wasser ongeveer 1 seconde is. Afhankelijk van de oplosbaarheid van de componenten kan dit iets meer of minder zijn. De wasser moet een speciale open pakking en speciale sproeikoppen hebben om verstoppingen door het biologische slib te vermijden. Een hydraulische verblijftijd van het waswater van 20 – 40 (maximum) dagen geeft goede resultaten.

Monitoring

Om het rendement te meten van de wasser is het nodig de geur- en/of gasconcentratie in- en uitgaand te meten. Voor details wordt hier naar de NeR paragraaf 3.6, 3.7 en bijlage 4.7 verwezen. Routinemetingen moeten gaan over de drukval, de recycle stroom, de pH, temperatuur en geleidbaarheid van de uitgaande waterstroom.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Biodegradatie of natuurlijke afbraak van componenten
 • Hoge concentraties van zwavel-, stikstof- en chloorcomponenten kunnen worden verwijderd door de mogelijkheid van pH controle
 • Piekemissies kunnen beter worden opgevangen dan bij een biofilter en biotricklingfilter

Specifieke nadelen

 • Vooral geschikt voor goed oplosbare componenten
 • Componenten moeten biologisch afbreekbaar zijn
 • Productie van een slib dat moet worden afgevoerd
 • Het spuiwater moet verder worden behandeld
 • Gevoelig voor wisselingen in debiet en procescondities
 • Biomassa kan zich op de pakking gaan hechten waardoor verstoppingen kunnen optreden of zelfs de pakking in kan klinken

Hulpstoffen

 • Suppletiewater om verdampings- en spuiwaterverlies aan te vullen
 • Chemicaliën zoals zuur of base om de pH voor een optimale biologische activiteit te garanderen
 • Nutriënten voor het slib

Cross Media Effects

Een biowasser creëert twee afvalstromen:

 • Spuiwater beladen met zouten en niet-biologisch afbreekbare CZV
 • Spuislib van de bioreactor, dat op een milieuverantwoordelijke manier moet worden verwijderd

Er moet opgelet worden met de tussenopslag van het waswater. Door anaërobe omstandigheden kunnen hier geurcomponenten worden gevormd. Deze moeten dan verder worden behandeld.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. IPPC Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003
 4. Dutch Association of Cost Engineers, editie 25, November 2006
 5. Nederlandse emissierichtlijn lucht, NeR paragraaf 3.6, 3.7 en bijlage 4.7, 2008