Gaswasser (algemeen)/Scrubber/Absorber/Luchtwasser

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

De techniek wordt vooral toegepast bij stoffen die goed oplosbaar zijn in water zoals alcoholen en aceton. Daarnaast zijn er ook systemen met organische wasvloeistoffen. Terugwinnen van grondstoffen is bij deze techniek soms goed mogelijk. De techniek is soms ook voor bestrijding van geur in te zetten. Breed toepassingsgebied in onder andere de volgende sectoren:

 • Chemische industrie
 • Oppervlaktebehandeling
 • Op- en overslag van chemicaliën
 • Farmaceutische industrie
 • Afvalverbrandingsinstallatie
 • Veeteelt
 • Primaire aluminiumindustrie
componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings- efficiëntie1, %

Restemissie, mg/m03

Validatiekengetal

Alcoholen

Zuren zoals HCl, HF

Chroomzuur

Geur

Ammonia, Amines

Anorganische stoffen

VOS

SO2

30 - 99

99

99

60 - 85

> 99

95-99

50-99

95-98

> 100

< 10

< 10

-

-

-

-

< 10

3

3

3

-

-

-

-

1

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie, bedrijfscondities en reagens. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

Randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

50 – 500.000

Temperatuur, ºC

5 – 65

Druk

atmosferisch

Vochtgehalte

Geen beperkingen

Stof, mg/m03

<10; voor een goede werking zijn lage stofconcentraties wenselijk. Wassers die ontworpen zijn voor stofverwijdering kunnen bij hogere stofconcentraties werken.

Ingaande concentratie, mg/m03:

Alcoholen

Zuren zoals HCl, HF

 • 200 – 5.000
 • 50 – 50.000

Beschrijving

Een gaswasser is een luchtreinigingsinstallatie waarin een gasstroom in intensief contact wordt gebracht met een vloeistof, vaak water (of waterige oplossing), met als doel bepaalde gasvormige componenten uit het gas naar de vloeistof te laten overgaan. Gaswassers kunnen als emissiebeperkende techniek bij zeer veel gasvormige emissies worden toegepast. Gaswassing is een vorm van absorptie. In principe bestaat een gaswasser uit drie onderdelen: een absorptiesectie voor stofuitwisseling op bevochtigde pakking, een druppelvanger en een recirculatietank. De reinigingsgraad van gaswassers is een samenspel van vooral de verblijftijd van het gas in de absorptiesectie, het type pakking, de gas-vloeistofverhouding (L/G), de verversingsgraad, de temperatuur van het water en het toevoegen van chemicaliën (zie zure en alkalische wassers).

Bij stofwassers spelen de zwaartekracht en de centrifugaalkracht meer dan bij gaswassers een rol bij de afscheiding van deeltjes (zie factsheet). Het toevoegen van chemicaliën is meer typisch voor gaswassers.

Principeschema

Gaswasser

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

2.500 – 25.000, afhankelijk van uitvoering

Operationele kosten, uren per week

Circa 4

Personeel, EUR/jaar

Circa 5.000 - 8.000

Hulp en reststoffen

Sterk afhankelijk van toepassing

Energieverbruik, kWh/1.000 m03

0,2 – 0,5

Kostenbepalende parameters

Debiet en eventuele reststoffenbehandeling (afvalwater)

Baten

Als terugwinning plaatsvindt van grondstoffen

Uitgebreide beschrijving

Varianten
Meestroom- , kruisstroom- en tegenstroomwassers. Wassers met pakkingmateriaal of schotels, en wassers zonder pakkingmateriaal ingebouwd, zoals venturi- en straalwassers en sproeitorens.

Installatie: ontwerp en onderhoud

 • Een optimaal ontwerp van een wassersysteem met lage emissies vereist een hoge betrouwbaarheid, een volledige automatisering en een goede staat van onderhoud.
 • Inhoud: 1 - 2 (m03/1.000 m03/uur).
 • De belangrijkste ontwerpparameters zijn afgasdebiet, bedrijfstemperatuur, maximale temperatuur en afgassamenstelling.

Monitoring
Om het rendement te meten van de wasser is het nodig de gasconcentratie in- en uitgaand te meten. Dit kan afhankelijk van de component met infrarood of nat-chemisch worden bepaald. Voor details wordt hier naar de NeR paragraaf 3.7 en bijlage 4.7 verwezen.

Routinemetingen moeten gaan over de drukval, make-up waterstroom, recycle stroom, de reagensstroom en in sommige gevallen de pH, temperatuur en geleidbaarheid van de uitgaande waterstroom.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Breed toepassingsbereik
 • Zeer hoge verwijderingrendementen mogelijk
 • Compacte installatie en eenvoudig in onderhoud
 • Relatief eenvoudige technologie
 • Kan ook als koeling dienen voor warme gasstromen (quencher)

Specifieke nadelen

 • Afvalwater moet worden behandeld
 • Water- en reagentiaverbruik
 • Wanneer stof gelijktijdig wordt afgevangen, is extra spuien vereist; overigens wordt voor het uitwassen van stof meestal een ander ontwerp toegepast
 • Vorst- en corrosiegevoelig
 • Pluim kan zichtbaar zijn (maar afkoeling geeft minder pluimstijging wat nadelig is voor geurverspreiding)
 • Afhankelijk van de plaats kan een draagconstructie nodig zijn
 • Pakkingmateriaal is mogelijk gevoelig voor verstopping door stof (> 10 mg/ m03) en vet
 • Voor geurproblemen zijn pilottesten vereist om de haalbaarheid in te schatten
 • Recirculatie van waswater kan leiden tot toename van de geuremissie

Hulpstoffen

 • Water. Verdampingsverliezen worden voornamelijk bepaald door het verschil in luchtvochtigheid van de ingaande en uitgaande luchtstroom en de instelling van de spui (verversingsgraad) van het waswater. Verdampingsverliezen worden voornamelijk bepaald door de temperatuur en de luchtvochtigheid van de ingaande gasstroom. De uitgaande gasstroom is meestal volledig verzadigd met waterdamp
 • Reagentia: zuren, basen, oxidatiemiddelen, bleekwater, peroxide, e.a. Dit is afhankelijk van de te behandelen componenten in het afgas

Cross Media Effects

Afvalwater: in de meeste gevallen moet het spuiwater worden gereinigd. In bepaalde gevallen kan het worden ingedampt en opgewerkt voor herwinning van producten. Zuur waswater wordt voor regeling van de pH gedeeltelijk gespuid. Het waswater wordt aangevuld met water. Het gespuide waswater moet worden behandeld voor het wordt geloosd.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. IPPC Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003
 4. IPPC Reference document on Best Available Techniques
 5. http://www.epa.gov/ttn/catc/dir1/fventuri.pdf
 6. http://www.frtr.gov/matrix2/section4/4-60.html
 7. Dutch Association of Cost Engineers, editie 25, November 2006
 8. Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) paragraaf 3.7 en bijlage 4.7, 2008
 9. Leveranciersinformatie DMT Milieutechniek, KWB en Askove.