Keramisch filter (Filtrerende stofafscheider)/Ceramic filter/Hoge temperatuur filter/Kaarsenfilter

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Vooral toegepast voor ontstoffing bij hoge temperatuur, in het bijzonder bij:

 • verbrandingsinstallaties en vergassingsystemen met steenkool als brandstof
 • afvalverwerkende industrie
 • kunststofverwerkende industrie
 • chemische industrie
 • glasindustrie
componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings-efficiëntie1, %

Restemissie, mg/m03

Validatiekengetal

Stof

HCl

SO2

NOx

dioxine

99 – 99,99

95

80

95

99

< 2

niet bekend

niet bekend

< 200

niet bekend

2

1

1

1

1

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie, bedrijfscondities en reagens. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

randvoorwaarden

Debiet, m03/h

300 – 1.800.000

Temperatuur, °C

< 1.200

Druk, mbar

Circa 50 hoger of lager dan atmosferisch

Drukval, mbar

25

Vochtgehalte

Moet boven dauwpunt zijn van condenseerbare stoffen in het gas om daarmee verstopping te voorkomen.

Stof, g/m03

< 20

Plakkerige deeltjes moeten worden vermeden.

Beschrijving

Bij een keramisch filter wordt, zoals bij een doekfilter, met deeltjes vervuild afgas door filtermateriaal gevoerd. Het filter zorgt ervoor dat deeltjes in het filtermateriaal achter blijven en het afgas wordt gereinigd. Het verschil met een doekfilter is dat het filtermateriaal keramisch is. Er zijn uitvoeringsvormen van het keramisch filter waarbij ook verzurende componenten zoals HCl, NOx en SOx, maar ook dioxines worden afgevangen. Het filtermateriaal wordt daarbij wel van katalysatormateriaal voorzien en injectie van stoffen voor het filter kan daarvoor nodig zijn.

Principeschema

Keramische filter

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/h

30.000 – 55.000

Operationele kosten, EUR/1.000 m03/h

Circa 1.000

Hulp en reststoffen, EUR/ton

- 0 indien hergebruik; zie baten

- Inert afval: circa 75 (vast, niet gevaarlijk afval)

- Gevaarlijk afval: circa 250

Energieverbruik, kWh/1.000 m03/h

0,2 – 2

Kostenbepalende parameters

Gashoeveelheid, filtermateriaal, oppervlaktebelasting

Baten

Besparing door eventueel hergebruik van afgevangen stof

Uitgebreide beschrijving

Varianten

(Verbeterd) compactfilter.

Een drietrapsfilter (raffinaderij).

Het filtermateriaal van de keramische filter kan in verschillende vormen worden toegepast. Het is mogelijk om het keramische materiaal te verwerken tot doek, vezelvilt, vezelelementen, sinterelement of filterkaarsen.

overzicht van de verschillende uitvoeringsvormen

Filtermedium

Filterdoek1

Vezelvilt

Vezelelement

Sinterelement

Uitvoering

zak met
steunkorf

zak met steunmateriaal

buis,
zelfdragend

pijp, kaars, zelfdragend

Oppervlakte
gewicht (g/m2)

1.000 – 2.000

2.500 – 3.500

2.000 – 4.500

12.500 – 22.800

Mechanische
eigenschappen

flexibel, gering schuurvast

flexibel, gering schuurvast

half star, matig schuurvast

star,

schuurvast

Luchtdoorlaat-baarheid

Hoog

matig

matig

gering

1 Doek met keramisch materiaal.

Installatie: ontwerp en onderhoud

De keramische filters hebben relatief veel onderhoud en regelmatige inspectie nodig, om verstoppingen en een slechte werking van de filterelementen te voorkomen. Om deze redenen kan er voor gekozen worden procestemperaturen omlaag te brengen en makkelijker te bedrijven doekenfilters toe te passen.

Monitoring

De werking van het filter kan worden gecontroleerd door het meten van de deeltjesconcentratie in het effluentgas. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld een isokinetische monstername, tribo-elektrische flowmeter, UV/doorschijnendheidsmeter etcetera. De temperatuur en drukval moeten worden bijgehouden om de toestand van het filtermateriaal te kunnen bepalen en tijdig schoon maken te verzekeren. Voor details wordt hier naar de NeR paragraaf 3.7 en bijlage 4.7 verwezen.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Hoog stofverwijderingsrendement
 • Modulaire opbouw
 • Kan hoge en variabele stofbelastingen aan
 • Bestand tegen zure en basische stoffen
 • Afgevangen stof kan eventueel worden hergebruikt
 • Eenvoudige werking

Specifieke nadelen

 • Kwetsbaar (keramisch materiaal)
 • Relatief hoge drukval
 • Veel onderhoud en relatief groot gewicht
 • Minder geschikt voor natte en/of kleverige stoffen
 • Explosiegevaar bij brandbaar stof
 • Relatief hoge operationele kosten ten opzichte van andere filtermaterialen

Hulpstoffen

 • Filtermateriaal
 • Perslucht voor het reinigen van de filterelementen

Cross Media Effects

De levensduur van het filtermateriaal is afhankelijk van de uitvoering en de toepassing. De afgevangen stof kan worden afgevoerd als afval of worden teruggevoerd in het proces.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. IPPC, BREF Waste Gas and Waste Water Treatment, 2003
 4. Reference document on BAT in the large volume inorganic chemicals, ammonia, acids and fertilizers industry, draft 2004
 5. Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) paragraaf 3.7 en bijlage 4.7, 2008
 6. Leveranciers; Airtechnic Solutions, Lutec, Nedfilter
 7. Gamma Holding, Madison Filter; Cerafil, presentatie januari 2007