Selectieve niet katalytische reductie/SNCR

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

SNCR vindt zijn toepassing in het tegengaan van NOX-emissies uit de:

 • Chemische industrie
 • Verbrandingsinstallaties (onder andere afvalverbranding, biomassa, kolen, olie, gas)
 • Energiecentrales
 • Cementindustrie
 • Metaalindustrie
 • Glastuinbouw
Componenten
Verwijderde componenten Verwijderingsefficiëntie1, % Restemissie, mg/m03 Validatiekengetal
NOx 40 – 80 60 - 70 3

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie en bedrijfscondities. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

< 200.000

Temperatuur, °C

800 – 1.100

Druk

atmosferisch

Ingaande concentratie NOX, g/m03

Brede range

NH3/NOX-verhouding

< 1,2

Beschrijving

Selectieve niet-katalytische reductie verwijdert NOx door het injecteren van een reducerend reagens in het afgas. Vaak wordt ammoniak gebruikt als reagens. De optimale temperatuur voor dit injecteren ligt daar waar het afgas een temperatuur heeft van tussen de 930 - 980°C. Temperatuur, verhouding van reagens en reactant, en verblijfstijd zijn de belangrijkste parameters voor de efficiency.

Principeschema

SNCR

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

2.500 - 10.000

Operationele kosten

-

Personeel, EUR/jaar

20.000

Hulp en reststoffen, EUR/ton

150 – 200,

tot 570 kg NH3-oplossing per ton NOx verwijderd

Energieverbruik, kWh/1000 m03/uur

Alleen energieverbruik voor de dosering van ammoniak of ureum

Kostenbepalende parameters

Consumptie van ammoniak of ureum, ongecontroleerde NOX-concentraties, gewenste reductie, thermische efficiency, retrofit.

Baten

Geen, tenzij baten uit NOx emissiehandel

Uitgebreide beschrijving

Varianten

De SCR kan als variant van SNCR worden gezien. Zie factsheet SCR.

Installatie: ontwerp en onderhoud

Het aanpassen (‘retrofitten’) van een SNCR installatie is relatief eenvoudig omdat slechts de injectie-units en de opslagtank voor het reagens geïnstalleerd hoeven te worden.

Monitoring

De prestaties van SCR systemen kan op twee manieren worden bepaald: ten eerste door het meten van de NOx-gehalten voor en na de reiniging, ten tweede door het meten van het ammoniak- en (overmaat) zuurstofgehalte van het effluentgas. Voor details wordt hier naar de NeR paragraaf 3.7 en bijlage 4.7 verwezen.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Onder optimale condities is een grote reductie van NOx mogelijk
 • Afgas met een hoog stofgehalte kan ook worden behandeld
 • Relatief eenvoudige installatie (ook bij retrofit)
 • Lage investeringskosten ten opzichte van andere technieken die NOX verwijderen
 • Laag energieverbruik
 • Gering ruimtebeslag

Specifieke nadelen

 • Hoge temperaturen vereist, en de optimale reactietemperatuur ligt in een nauw bereik
 • Niet geschikt voor bronnen met een laag NOX-gehalte
 • Het vliegas bevat ammoniak
 • Buiten operationeel bereik wordt er ammoniak uitgestoten of verhoogde NOX-emissies
 • Er kan lachgas (N2O) als nevenproduct worden gevormd

Hulpstoffen

 • Reagens: een 25% oplossing van ammoniak of ureum
 • Stoom: voor het vervluchtigen van de ammoniak/ureum voordat het wordt geïnjecteerd

Cross Media Effects

 • Mogelijke aërosolvorming van ammoniumchloride en ammoniumsulfaat
 • Mogelijke NH3-emissie als gevolg van niet optimale procesvoering
 • Als nevenproduct kan lachgas (N2O) worden gevormd

Fiscaal voordeel / Subsidies

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. IPPC BREF Waste Water and Waste Gas Treatment, 2003
 4. US EPA, Air Polution Control Technology Factsheet SNCR, EPA-452/F-03-031
 5. CementaAB, Sweden, Paper, date unknown