Semi Droge Kalkinjectie/Sproeidroogadsorptie/Semi droge kalksorptie/Halfnatte kalksorptie

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Breed toepassingsgebied voor het verwijderen van zure componenten in verbrandingsprocessen bij:

 • Afvalverbrandingsinstallaties
 • Productie van anoden
 • Elektriciteitscentrales

componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings- efficiëntie1, %

Restemissie, mg/m03

Validatiekengetal

SOx

85 – 90

< 40

1

HCl

> 90

< 10

3

HF

> 85

< 1

3

1 Afhankelijk van de specifieke configuratie, bedrijfscondities en reagens. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

< 1.000.000

Temperatuur, ºC

< 200
> 280

Druk

-

Drukval, mbar

Circa 25

Ingaande concentratie:
SOx
HCl
HF

Brede range van toepassing

Beschrijving

Semi-droge kalkinjectie wordt toegepast in combinatie met een filtertechniek. Bij semi-droge kalkinjectie wordt het adsorptiemiddel (Ca(OH)2, CaCO3 (kalk)) als een suspensie (kalkmelk) in een reactiekamer gesproeid met als gevolg dat de vloeistof verdampt tijdens de reactie tussen de kalk en zure componenten als HCl, HF en SO2. Op deze manier ontstaat er een droog eindproduct met de verontreiniging in vaste vorm dat door middel van bijvoorbeeld doekfilters uit het rookgas kan worden verwijderd.

Halfdroge kalkinjectie

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

11.000

Operationele kosten, EUR/jaar

20.000 + (400 x flow/1.000) + kosten adsorptiemiddel

Personeel, dag per week

1

Hulp en reststoffen, EUR/ton

Kalk: (CaCO3: circa 60)

Water: 0,03 – 0,04 l/m03

Energieverbruik, kWh/1.000 m03/uur

1 (afhankelijk van het ontstoffingssysteem)

Kostenbepalende parameters

Ontstoffingssysteem

Baten

-

Uitgebreide beschrijving

Varianten

 • Droge kalkinjectie; zie de factsheet
 • Natte kalkinjectie; SO2 wordt uit het afgas verwijderd door direct contact met een waterige suspensie met fijngemalen kalk. Dit afgas wordt door middel van een mistfilter verder gezuiverd

Installatie: ontwerp en onderhoud

Regelmatige inspectie van het systeem is nodig om verstoppingen in leidingen en draaiende onderdelen te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de goede werking van een nageschakeld doekenfilter te waarborgen.

Monitoring

De efficiency van semi droge kalkinjectie kan worden bepaald door de concentratie van de zure componenten na het reinigen te meten. Temperatuur, drukval, vloeistof- en gasstroom verhouding worden gemeten bij het passeren van een nageschakeld filter. Voor details wordt hier naar de NeR paragraaf 3.7 en bijlage 4.7 verwezen.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Betere zuivering dan droge kalkinjectie
 • Relatief eenvoudige installatie
 • Goedkoper dan natte gaswassing
 • Geen afvalwater

Specifieke nadelen

 • Als een doekenfilter wordt nageschakeld, kan vocht eventueel problemen geven
 • Reststof met overmaat kalk

Hulpstoffen

 • Adsorptiemiddel (kalk). Als sorbens kan ongebluste kalk of kalksteen worden gebruikt afhankelijk van de toepassing
 • Water

Cross Media Effects

Reststof wanneer het afgevangen product niet kan worden teruggewonnen. Afhankelijk van het type proces kan in het te storten materiaal vervuiling voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld stoffen die niet zijn afgebroken zoals dioxines en zware metalen.

Er is een effect bekend op NOx-emissies wanneer natriumcarbonaat of waterstofcarbonaat wordt gebruikt als adsorptiemiddel. De efficiency is afhankelijk van de verhouding SO2/NOx. De optimale prestatie ligt bij een werkingstemperatuur van 120 tot 160 ºC.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000.
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066.
 3. IPPC BREF Waste Water and Waste Gas Treatment, 2003.
 4. Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) paragraaf 3.7 en bijlage 4.7, 2008.