Zure gaswasser/Acid scrubber

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

De zure wasser wordt onder andere toegepast in de volgende sectoren:

 • Mestverwerking (ammoniak)
 • Compostering (ammoniak)
 • Afvalverwerkingsinstallatie (ammoniak, amines)
 • Kunstmestproductie (ammoniak)
 • Farmaceutische industrie (esters)
 • Chemische industrie (esters)
 • Gieterijen (amines)
 • Productie van visvoeder (amines)

Het wordt vooral toegepast bij basische componenten in het afgas.

componenten

Verwijderde componenten

Verwijderings-efficiëntie1, %

Restemissie,

mg/m03

Validatiekengetal

NH3 en amines
Esters
Ethyleenoxide

99
80
99

< 1
-
-

3
3
1

1Afhankelijk van de specifieke configuratie, bedrijfscondities en reagens. Waarden zijn in principe gebaseerd op halfuursgemiddelde waarden.

randvoorwaarden

Debiet, m03/uur

50 – 500.000

Temperatuur, ºC

5 – 80

Druk

Atmosferisch

Drukval, mbar

4 - 8

Vochtgehalte

Geen beperkingen

Ingaande concentratie, mg/m03

Stof
Ammoniak
Amines
Esters

< 10
200 – 1.000
10 – 1.000
> 100

Beschrijving

Voor de algemene werking van de gaswasser wordt verwezen naar de factsheet ‘Gaswasser (algemeen)’. Een zure wasser werkt bij lage zuurgraad waardoor basische componenten beter worden afgevangen. Hierbij worden zouten gevormd. Op basis van densiteit en/of geleidbaarheid wordt een gedeelte van het waswater gespuid. De spui kan tot 15% zouten bevatten en wordt ofwel na zuivering geloosd, ofwel ingedampt voor hergebruik. De dosering van het zuur gebeurt door middel van een pH-regeling. De zuurgraad wordt in de meeste gevallen tussen pH 3 en 6 gestuurd. Als zuur wordt meestal, uit economische redenen, zwavelzuur (H2SO4) gebruikt. Voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld voor het afvangen van NH3, wordt ook wel salpeterzuur (HNO3) gebruikt. Hierbij wordt ammoniumnitraat gevormd dat gebruikt kan worden als kunstmest. Door hun basisch karakter kunnen ook amines en esters worden afgevangen in een zure wasser.

Principeschema

Zuregaswassing

Financiële aspecten

Investeringen, EUR/1.000 m03/uur

7.500 – 25.000, afhankelijk van schaalgrootte en uitvoering

Operationele kosten, uren per week

-

Personeel, mandag per week

Circa 0,5

Hulp en reststoffen, EUR/ton

Zuren, circa 150

Energieverbruik, kWh/1.000 m03 / uur

0,2 – 1

Kostenbepalende parameters

Debiet, reagentia en eventueel reststoffenbehandeling (afvalwater)

Baten

Is mogelijk, afhankelijk van toepassing

Uitgebreide beschrijving

Varianten

Meestroom- , kruisstroom- en tegenstroomwassers. Zie ook wassing algemeen.

Installatie: ontwerp en onderhoud

 • Bij de ontwerpen van de zure wasser wordt vooral kunststof als constructiemateriaal gebruikt.
 • Inhoud: 0,5 - 1 (m03/1.000 m03/uur).
 • De belangrijkste ontwerpparameters zijn debiet, maximale temperatuur en de samenstelling van het te reinigen gas.

Monitoring

Om het rendement te meten van de wasser is het nodig de gasconcentratie in- en uitgaand te meten. De concentratie kan afhankelijk van de component bijvoorbeeld met UV, IR of nat chemisch worden bepaald. Voor details wordt hier naar de NeR paragraaf 3.7 en bijlage 4.7 verwezen. Het functioneren van een zure gaswasser kan worden gevolgd door te monitoren op: de drukval, de hoeveelheid suppletiewater (make-up waterstroom), recycle stroom, de reagensstroom en de pH, temperatuur en geleidbaarheid van de uitgaande waterstroom.

Voor- en nadelen milieu

Specifieke voordelen

 • Zeer hoge verwijderingrendementen
 • Compacte installatie
 • Kan modulair worden opgebouwd

Specifieke nadelen

 • Afvalwater moet worden behandeld
 • Verbruik van reagentia

Hulpstoffen

Suppletiewater en reagentia zoals zwavelzuur, zoutzuur, of salpeterzuur.

Cross Media Effects

In de meeste gevallen moet het spuiwater worden gereinigd. In bepaalde gevallen kan het worden ingedampt en opgewerkt voor terugwinning van producten. Zuur waswater wordt om de pH te regelen gedeeltelijk gespuid. Het waswater wordt aangevuld met water. Het gespuide waswater moet worden behandeld vooraleer het wordt geloosd.

Informatiebron

 1. Beschrijving van luchtemissiebeperkende technieken, L26 InfoMil/Tauw, maart 2000
 2. Gids luchtzuiveringstechnieken, VITO 2004/IMS/R/066
 3. IPPC Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003
 4. http://www.epa.gov/ttn/catc/dir1/fventuri.pdf
 5. http://www.frtr.gov/matrix2/section4/4-60.html
 6. Dutch Association of Cost Engineers, editie 25, November 2006
 7. Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) paragraaf 3.7 en bijlage 4.7, 2008
 8. Leveranciersinformatie DMT Milieutechniek.