Selectie op basis van het werkingsprincipe

Hier kunt u een selectie maken op basis van het werkingsprincipe. De verschillende werkingsprincipes zijn: Gravitatie, Stofwassing, Filtratie, Condensatie, Adsorptie, Absorptie, Biologische reiniging, Thermische oxidatie, Koude oxidatie, Chemische reductie en Overige. De belangrijkste uitvoeringsvormen zijn beschreven in de factsheets.

Gravitatie. Technieken die berusten op het principe van scheiding door gravitatie of zwaartekracht zijn de bezinkkamer en de cycloon.

Stofwassing. De stofwassers zijn technieken waarbij het principe van afscheiding van stof uit de lucht plaatsvindt door middel van het gebruik van het medium water. De technieken die hier worden beschreven zijn de stofwassing (algemeen), de venturiwasser en de sproeitoren.

Filtratie. Filters werken op basis van een filtermedium dat het stof uit de te reinigen afgasstroom filtert. Het stof blijft achter op het filter. Het filtermedium kan bestaan uit een vast medium waarlangs de gasstroom en de deeltjes moeten passeren, bijvoorbeeld een doekenfilter, of uit een elektrisch veld met collectoren, zoals het elektrofilter. In de factsheets zijn zes verschillende uitvoeringsvormen van deze technieken beschreven: doekfilter, keramisch filter, twee-traps stoffilter, absoluutfilter, mistfilter, droge elektrostatisch filter en natte elektrostatisch filter.

Condensatie. De technieken die hieronder worden vallen, berusten op het principe van scheiding door middel van koelen via een koelmedium en het verlagen van de dampspanning van een af te vangen component. Uitvoeringsvormen die hier worden vermeld zijn de condensor en cryocondensatie.

Adsorptie. Adsorptie is een reactie waarbij de verontreinigde componenten worden gebonden aan een vaste stof of vloeistof, het adsorbent, en ze op deze manier te verwijderen uit de afgasstroom. In de factsheets worden zes uitvoeringsvormen hiervan beschreven: adsorptie (algemeen), actieve kool, zeolietfilter, polymeer adsorptie, droge- en semi-droge kalkinjectie.

Absorptie. Bij absorptie vindt in tegenstelling tot adsorptie in principe geen chemische reactie plaats. In de natte absorptiesectie vindt wel een stofuitwisseling, menging, plaats tussen de af te vangen component en het absorptiemedium. De technieken die hier worden beschreven zijn vier uitvoeringsvormen van gaswassers: gaswasser, zure gaswasser, alkalische gaswasser en gaswasser alkalisch-oxydatief.

Biologische reiniging. Bij biologische reiniging wordt een te zuiveren gasstroom door een kolom of filterbed geleid dat bestaat uit micro-organismen op een dragermateriaal. De micro-organismen breken de verontreiniging af. Een viertal technieken die hierop gebaseerd zijn worden in de factsheets beschreven: biofiltratie, biotrickling, biologische wassing en Moving Bed Trickling Filter (MBTF).

Thermische oxidatie.Onder thermische oxidatie wordt verstaan het verbranden van afgassen bij hoge temperaturen. Beschreven worden: de thermische naverbrander, kathalytische naverbrander en fakkel.

Koude oxidatie. Bij koude oxidatie treedt er in tegenstelling tot thermische oxidatie geen noemenswaardige temperatuursstijging op. Radicale (i.e. geladen) deeltjes zorgen voor een afbraak en (partiële) oxidatie van de aanwezige verontreinigingen. De technieken die hier worden beschreven zijn: ionisatie en foto-oxidatie.

Chemische reductie. Onder chemische reductie wordt verstaan het verwijderen van een verontreinigde component door het injecteren van een reducerend reagens in het afgas, bijvoorbeeld ammoniak. In de factsheets worden drie technieken beschreven: SNCR, SCR en NSCR.

Overige. Hier zijn twee technieken gepresenteerd: membraanfiltratie en vapour recovery, die òf als een combinatie van technieken zijn te beschouwen òf moeilijk in een van de andere categorieën zijn onder te brengen.