Mogelijkheden tot maatwerk

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om af te wijken van enkele meetvoorschriften uit afdeling 2.3. De afwijkingen moeten in het belang van de bescherming van het milieu zijn. Het bevoegd gezag regelt dit in een maatwerkbesluit.

Maatwerk controleren van emissies

Artikel 2.7 lid 8 van het Activiteitenbesluit geeft de volgende mogelijkheden tot maatwerk voor het controleren van emissies. Deze mogelijkheid heeft het bevoegd gezag als:

  • Het bedrijf een andere maatregel neemt dan de Activiteitenregeling noemt.
  • De emissiebeperkende techniek in combinatie met de geëmitteerde stoffen leidt tot hoge storingsgevoeligheid, er veel onderhoud nodig is of dat er veel fluctuaties zijn in de aard en grootte van de emissie.
  • De aard en grootte van de emissie daar aanleiding tot geven.
  • De grootte van de storingsemissie daartoe aanleiding geeft.

Maatwerk voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek

Mogelijk volgt uit een toezichtbezoek dat het bedrijf geen of onvoldoende onderhoud verricht aan een emissiebeperkende techniek. Het bevoegd gezag heeft dan de mogelijkheid verdere eisen te stellen voor onderhoud en controle. Dit staat in artikel 2.7 lid 9 van het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag regelt dit in een maatwerkbesluit.

Afwijken van een controlevorm

In tabel 2.8 van het Activiteitenbesluit staan de controlevormen. Het bevoegd gezag kan hiervan gemotiveerd afwijken op basis van artikel 2.8 lid 4 van het Activiteitenbesluit.

Controleren van emissies van zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn zeer schadelijke stoffen. Het kan daarom wenselijk zijn dat het bedrijf bij ZZS emissies controleregime 4 toepast. Het bevoegd gezag kan dit vastleggen in een maatwerkbesluit.

Afwijken van accreditatieplicht

Het bevoegd gezag kan de uitvoering van metingen toestaan door een niet-geaccrediteerde meetinstantie. De kwaliteit en de onafhankelijkheid zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast blijft gelden dat de metingen voldoen aan de meetnormen. Dit staat in artikel 2.8 lid 6 van het Activiteitenbesluit.