Rapporteren en bewaren van de meetgegevens

De rapportage bevat alle informatie die nodig is voor de interpretatie van de resultaten. De rapportage moet voldoen aan de norm NEN-15259.

Afzonderlijke metingen

Uit de rapportage moet blijken dat de afzonderlijke metingen zijn uitgevoerd onder representatieve bedrijfsomstandigheden. Daartoe bevat de rapportage gegevens over de datum en tijd van de uitvoering van de metingen. Het rapport bevat ook andere van belang zijnde gegevens over de bedrijfsvoering tijdens de metingen. Het bedrijf en de meetinstantie moeten deze gegevens aanleveren.

Het bedrijf moet de resultaten van metingen en meetrapportages minimaal drie jaar bewaren binnen de inrichting. Het bevoegd gezag moet deze gegevens in kunnen zien. Het is aan te bevelen om de laatste meetrapportage te bewaren totdat de volgende meetrapportage beschikbaar is.

Continue metingen

Het bedrijf bepaalt per bron voor elk opeenvolgend half uur de halfuurgemiddelde concentratie. Het bedrijf slaat de meetgegevens op na omrekening naar standaardomstandigheden en eventueel standaard zuurstofpercentage (herleiding).

Bij continue metingen zijn perioden van opstarten en stilleggen en andere periodes van niet-normale bedrijfsvoering van belang voor de interpretatie van de meetwaarden. Deze perioden moeten te identificeren zijn in de rapportage. De wijze waarop de meetgegevens opgeslagen en beoordeeld worden, staat in een controleplan.

De handleiding L40 Meten van luchtemissies geeft meer informatie over de meetrapportage.

Het bedrijf moet de resultaten van metingen en meetrapportages minimaal drie jaar bewaren binnen de inrichting. Het bevoegd gezag moet deze gegevens in kunnen zien.

Controleren van geuremissies

Bij geuremissies is het aanvaardbaar hinderniveau van belang. Soms is het nodig dat het bedrijf een geuronderzoek uitvoert om aan te tonen dat geen overschrijding van het aanvaardbaar hinderniveau plaatsvindt. Voor een geuronderzoek kunnen geuremissiemetingen nodig zijn. De NTA 9065 Meten en rekenen geur geeft de eisen waaraan het geuronderzoek en de geuremissiemetingen moeten voldoen.

Vaak kan het bedrijf met ERP's aantonen dat het voldoet aan de geurvoorschriften. Bijvoorbeeld bij de controle van een ontgeuringsinstallatie.