Toelichting stappenplan vooronderzoek

Zijn er onbekende installaties of activiteiten?

Zoals uit het stappenplan blijkt kan de toezichthouder soms pas na een controlebezoek vaststellen welke meetverplichtingen er gelden. Eventueel kan de toezichthouder de benodigde gegevens na afloop van het bezoek schriftelijk opvragen. Dit houdt ook in dat een toezichthouder bij het eerste bezoek niet altijd direct een overtreding kan vaststellen.

In voorkomende gevallen kan de toezichthouder tijdens het bedrijfsbezoek over de nog onbekende installatie of activiteit wellicht alvast gegevens noteren. De volgende gegevens kunnen van pas komen bij het toetsen aan het stappenplan:

  • Het soort installatie: wat produceert het bedrijf met de installatie?
  • Met welke voorzieningen of werkwijzen voorkomt het bedrijf emissie aan de bron?
  • Wat is de maximale productiecapaciteit van de installatie? Hoeveel uur in het jaar gebruikt het bedrijf deze installatie?
  • Zijn er emissiepunten (schoorstenen of rookkanalen) die op de buitenlucht uitmonden? Of wordt de uitkomende lucht (na behandeling) in de bedrijfsruimte geëmitteerd.
  • Welke grondstoffen gaan in de installatie en wat is het verbruik? Bij chemicaliën of mengsels van chemische stoffen kan de toezichthouder de productnaam en de producent van de grondstof noteren. Als er een productinformatieblad aanwezig is, kan de toezichthouder deze meenemen. Hiermee kan de toezichthouder bepalen welke stofgroepen uit het Activiteitenbesluit de installatie emitteert.
  • Bij stookinstallaties: Wat voor installatie is het? Wat is het vermogen, het jaar van ingebruikname en de bedrijfstijd in aantallen uur per jaar? Welke brandstoffen worden gaan in de installatie? De emissiegrenswaarden kan de toezichthouder daarna herleiden met het hulpprogramma ABees.
  • Bij een nageschakelde techniek op een schoorsteen (bijvoorbeeld een filter): Hoe bewaakt het bedrijf de goede werking? Om welke emissierelevante parameters (ERP's) gaat het dan? Binnen welke waarden worden deze parameters gehouden? Worden voor de installatie zelf nog parameters bewaakt?
  • Onderhoudt het bedrijf de installatie voldoende? Vraag naar een onderhoudsschema. Ga na wat de leverancier van de installatie over onderhoud zegt in de technische specificaties van de installatie.

Zijn de installaties of activiteiten juridisch gezien gemeld / vergund?

Installaties van activiteiten die meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn, moeten bekend zijn bij het bevoegd gezag. Deze situatie van een onbekende installatie zou dus eigenlijk alleen bij type A activiteiten mogen voor komen. Treft de toezichthouder toch een onbekende installatie aan van een type B of C activiteit, dan kan het zijn dat het bedrijf verzuimd heeft dit te melden of via een vergunningaanvraag aan te vragen. In dat geval kan de toezichthouder een handhavingstraject starten.

Voldoende gegevens? Zo niet, vraag aanvullende gegevens op.

Vervolgens kan de toezichthouder na afloop bepalen of, en zo ja welke, aanvullende gegevens nog nodig zijn. Deze gegevens moet de toezichthouder dan bij het bedrijf opvragen. Dit kan op basis van algemene bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

Zie toe op naleving eisen, meet- en onderhoudsverplichtingen

Uit het doorlopen van het stappenplan bepalen luchtvoorschriften moet blijken welke eisen, meet- en onderhoudsverplichtingen gelden. Dit moet eerst duidelijk en helder zijn herleid. Daarna kan de toezichthouder nagaan of het bedrijf ze naleeft en eventueel handhavend optreden. Soms dus pas na het controlebezoek.