Onderverdeling naar emissieverloop

Continue stabiele emissie

De concentratie (halfuurgemiddeld) fluctueert binnen kleine marges. De emissie is min of meer continu in de tijd. De algemene emissiegrenswaarden zijn haalbaar bij toepassen van BBT voor deze emissies. Dit geldt zowel voor emissies die continu tijdens de dagproductie vrijkomen als voor emissies tijdens een langere aaneengesloten periode. Zie de figuur hieronder.

Bijzondere bepalingen die van toepassing kunnen zijn: piekemissiebepaling.

Figuur: continue stabiele emissie

continue stabiele emissie

Continue fluctuerende emissie

De concentratie (halfuurgemiddeld) en/of de vracht van de emissie kan behoorlijk fluctueren. De emissie vindt plaats tijdens bijna de gehele bedrijfstijd. De algemene emissiegrenswaarden zijn haalbaar bij toepassen van BBT voor deze emissies. Dit geldt zowel voor emissies die continu tijdens de dagproductie vrijkomen als voor emissies tijdens een langere aaneengesloten periode. Zie de figuur hieronder.

Bijzondere bepalingen die van toepassing kunnen zijn: piekemissiebepaling, middelingsbepaling.

Figuur: continue fluctuerende emissie

continue fluctuerende emissie

Discontinue stabiele emissie

De emissies komen tijdens de bedrijfstijd(en) af en toe vrij. De vracht of concentratie van de emissie is min of meer stabiel tijdens een bepaalde periode. Dit in tegenstelling tot de discontinue fluctuerende emissies. Zie de figuur hieronder.

De algemene emissiegrenswaarden zijn over het algemeen haalbaar bij toepassen van BBT voor deze emissies, maar niet altijd. Of de algemene eisen haalbaar zijn, is afhankelijk van het proces en de (jaar)vracht van de emissie. De vracht van de emissies hangt weer af van de emissieduur en het emissieniveau. Voor deze situaties is maatwerk nodig.

Bijzondere bepalingen die van toepassing kunnen zijn: piekemissiebepaling.

Figuur: discontinue stabiele emissie

discontinue stabiele emissie

Discontinue fluctuerende emissie

De emissies komen tijdens de bedrijfstijd(en) af en toe vrij. Het niveau van de emissies fluctueert sterk. De algemene emissiegrenswaarden zijn niet zonder meer haalbaar bij toepassen van BBT voor deze emissies. Voorbeelden van discontinue fluctuerende emissies zijn te vinden in de farmaceutische industrie en in kleinere productiebedrijven die gebruikmaken van batchprocessen.

Er is geen vastomlijnde omschrijving te geven van discontinue emissies waarvoor de algemene emissiegrenswaarden niet haalbaar zijn. Dit is afhankelijk van het proces en de (jaar)vracht van de emissie. De vracht van de emissie hangt weer af van de emissieduur, het emissieniveau en de variatie in de emissie. Voor deze situaties is maatwerk nodig.

Bij discontinue fluctuerende emissies worden de perioden zonder emissie buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de halfuurgemiddelde concentratie.

Bijzondere bepalingen die van toepassing kunnen zijn: piekemissiebepaling en middelingsbepaling.

Figuur: discontinue fluctuerende emissie

discontinue fluctuerende emissie