IV Vergunningen die voor aanpassing in aanmerking komen

Door het bevoegd bestuursorgaan wordt bepaald dat bij een hogere geurconcentratiewaarde dan waar het vergunningvoorschrift van uitgaat geen sprake is van hinder. De vergunninghouder behoeft dan geen verdergaande maatregelen te treffen om aan het desbetreffende voorschrift te voldoen; de vergunning wordt bij verzoek om wijziging of bij revisie bijgesteld. In de tussenliggende tijd kan wat betreft acties ter naleving van de vergunning terughoudendheid worden betracht. Het bevoegd bestuursorgaan informeert de Regionaal Inspecteur voor de Milieuhygiëne waarom achterwege laten van de handhaving van de in de vergunning gestelde norm gerechtvaardigd is.