Procesgeïntegreerde maatregelen

Bij het bestrijden van geuremissies blijken proces geïntegreerde maatregelen vaak bruikbaar en effectief. Bovendien hebben ze vaak een gunstig effect op andere aspecten van de bedrijfsvoering, zoals Arbo of kwaliteit.

Voorbeelden proces geïntegreerde maatregelen

Voorbeelden van proces geïntegreerde maatregelen zijn:

 • het werken met gesloten procesapparatuur
 • het veranderen van grondstoffen op hulpstoffen
 • het verbeteren van de hygiëne door goodhousekeeping maatregelen
 • afspraken maken over de tijd en frequentie van activiteiten die piekemissies veroorzaken

Voorbeelden van bijvoorbeeld werken met gesloten procesapparatuur zijn:

 • Afdekken van ontvangstkelders en voorbezinkbassins bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • Het gebruik van (gesloten) transportschroeven in plaats van transportbanden.
 • Het (snel) afdekken van een stortfront op stortplaatsen.
 • Dampretoursystemen, drijvende daken bij op- en overslag van bijvoorbeeld oplosmiddelen.

Veranderen van grond- of hulpstoffen

Het veranderen van grond- of hulpstoffen komt in beeld:

 • Als duidelijk is dat de geuremissie te herleiden is tot het gebruik van een bepaalde grondstof
  én
 • Als er alternatieven voorhanden zijn om deze grond- of hulpstof te vervangen.

Er zijn bedrijven met een groot aantal grond- en hulpstoffen in meerdere (batch)processen. Bij een dergelijk bedrijf kan het zinvol zijn om het productieschema aan te passen. Richt het productieschema dan zo in, dat dit gebruik van meerdere geur veroorzakende grond- en hulpstoffen tegelijkertijd voorkomt.

Grond- en hulpstoffen die aan bederf onderhevig zijn

Geef vooral aandacht bij natuurlijke grond- en hulpstoffen die aan bederf onderhevig zijn. Bederf van het materiaal is op vier manieren te voorkomen, te vertragen of tegen te gaan:

 • Vertragen van de groeisnelheid van de micro-organismen door het maken van ongunstige groeiomstandigheden (bijvoorbeeld conditioneren, koelen).
 • Doden van de micro-organismen (bijvoorbeeld ontsmetten, steriliseren).
 • Voorkomen of beperken van besmetting/enting van het vrijkomende materiaal (bijvoorbeeld materiaal afgedekt, installaties gesloten houden).
 • Beperken van de verblijftijd (bijvoorbeeld snel afvoeren).

Goodhousekeeping maatregelen

Denk bij goodhousekeeping maatregelen aan bijvoorbeeld:

 • Het dichthouden van deuren en ramen om diffuse emissie tegen te gaan.
 • Het goed onderhouden van aanwezige nageschakelde technieken.
 • Stinkend afval direct opruimen en in gesloten vatten bewaren.

Tijd en frequentie afspraken bij piekemissies

Het beperken van incidentele geurpieken tot bepaalde tijdstippen kan een uitstekende en simpele oplossing zijn. Het doel hiervan is niet om de normale bedrijfsvoering of de normale bedrijfstijden in te perken. Wel kan dit in bepaalde gevallen een oplossing zijn. Een voorbeeld is het één keer in de week branden van koffie bij een horecagelegenheid. Een ander voorbeeld is het uitvoeren van tests aan een filter. Hierbij is altijd overleg met bedrijf en omwonenden nodig. Bepaal in overleg welke tijdstippen inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en aanvaardbaar zijn voor omwonenden.