Melding vanwege het Activiteitenbesluit

De meldingsplicht geldt voor activiteiten uit hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. Als een bedrijf een dergelijke activiteit begint of wijzigt, meldt het bedrijf dit dus aan het bevoegd gezag. Het stappenplan hieronder geeft de stappen weer die het bevoegd gezag doorloopt als de melding binnenkomt.

Het bevoegd gezag toetst de melding op volledigheid en vraagt zo nodig aanvullende informatie op. Voor een goede beoordeling van de situatie kan een bedrijfsbezoek zinvol zijn. Het bevoegd gezag controleert of het bedrijf de voorgeschreven maatregelen aan heeft gebracht en gebruikt. Ook controleert het bevoegd gezag op het goed functioneren van de maatregel. Toch kan er nog steeds sprake zijn van onaanvaardbare geurhinder. Het bevoegd gezag kan dan eventueel aanvullende eisen stellen in een maatwerkbesluit.

stappenplan melding 2.3 Toelichting op het stappenplan Is geur relevant? 2.3 Toelichting op het stappenplan 2.3 Toelichting op het stappenplan 3.4 Toelichting op het stappenplan voor maatwerk Activiteitenbesluit B6.4 Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets B6.4 Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Opleveringscontrole Opleveringscontrole 4.2 Stappenplan