Toezicht en handhaving

Het stappenplan geeft aan welke stappen een toezichthouder kan nemen als er geurklachten zijn van een bedrijfsmatige activiteit. Het stappenplan biedt de toezichthouder handvatten:

  • Hoe om te gaan met klachten.
  • Hoe na te gaan of een bedrijf in overtreding is en of een handhavingstraject nodig is.

Een toezichthouder controleert de geurvoorschriften bij een bedrijf vaak omdat geurklachten binnen komen. De wijze van omgaan met deze klachten is gelijk voor type A-, B- en C-inrichtingen. Globaal worden de volgende stappen doorlopen:

  • Achterhalen van de bron en oorzaak van de geurklacht.
  • Toetsen of het bedrijf zich houdt aan de geldende (maatwerk)voorschriften.

Als er geen geurklachten zijn, wil dat nog niet zeggen dat buurtbewoners geen hinder ondervinden. Er zijn vele factoren die mee bepalen of ervaren hinder zich uit in het indienen van een klacht. Dit zijn zowel persoonlijke als omgevingsfactoren. De belangrijkste zijn:

  • De burger weet waar hij naar toe kan gaan met zijn klacht.
  • De burger weet dat het bevoegd gezag iets doet met zijn klacht.

Goed omgaan met ontvangen klachten en regelmatige terugkoppeling aan de klager zijn dan ook van groot belang.

stappenplan toezicht Geurklachten Bezoek aan klager Bezoek aan klager Bezoek aan klager 4.3 Toelichting op het stappenplan 4.3 Toelichting op het stappenplan 4.3 Toelichting op het stappenplan Handhaving of maatwerk nodig? Handhaving of maatwerk nodig? Handhaving of maatwerk nodig? Handhaving of maatwerk nodig? Handhaving of maatwerk nodig? Handhaving of maatwerk nodig? Handhaving of maatwerk nodig?