Provincie Flevoland

Het geurbeleid van Provincie Flevoland staat in Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008. Dit beleid geeft aan hoe de provincie het aspect geurhinder in de milieuvergunning en in de ruimtelijke
ordening hanteert.

Aanvaardbaar hinderniveau

De provincie toetst bij continue emissies aan de waarden in de onderstaande tabel. Voor de niet-gevoelige bestemmingen geldt slechts de minimumeis dat ernstige hinder (H= -2 uurgemiddeld, 98-percentiel) voorkomen moet worden. Wel moeten de eisen in een milieuvergunning altijd BBT zijn.

normen Aanvaardbaar hinderniveau

geurgevoelige bestemming

minder geurgevoelige bestemming

nieuwe situatie

Maximale geurconcentratie overeenkomend met H=-1 (uurgemiddeld; 99,5 percentiel)

Maximale geurconcentratie overeenkomend met H=-1 (uurgemiddeld, 95 percentiel)

H=-2 (uurgemiddeld, 98-percentiel) mag niet voorkomen = ernstige hinder

bestaande situatie

Maximale geurconcentratie overeenkomend met H=-1 (uurgemiddeld, 98-percentiel)

Maximale geurconcentratie overeenkomend met H=-1 (uurgemiddeld, 95-percentiel)

H=-2 (uurgemiddeld, 98-percentiel) mag niet voorkomen = ernstige hinder

De toetsing van hinderlijke piekconcentraties is een aanvulling op de basistoetsing. Geurhinder door piekconcentraties kan vooral ontstaan bij discontinue bronnen en nabij hoge schoorstenen. Bij discontinue bronnen toetst de provincie de geurimmissie aan de waarde van meerdere percentielen. Daarbij geldt dat hoe minder vaak een piek optreedt hoe hoger de toelaatbare waarde kan zijn voor eenzelfde mate van hinder. De verhouding tussen de waarden van de maximale geurconcentratie bij verschillende percentielen ligt daarbij als volgt:

Verhouding norm en Percentielwaarden

percentielwaarde

verhouding normstelling

95

0,6

98

1

99,5

2

99,9

4

99,99

10

De relatief hoogste waarde van enig percentiel van de berekende geurimmissie geldt als maatgevend. Dit met uitzondering van de 99,99 percentiel. Die betrekt de provincie altijd slechts als indicatief bij de beoordeling.

Geurgevoelig object

Provincie Flevoland maakt onderscheid in gevoelige bestemmingen, minder gevoelige bestemmingen en niet-gevoelige bestemmingen.

Gevoelige bestemmingen

Gevoelige bestemmingen zijn gebieden waar grote aantallen mensen vaak langdurig verblijven. Dit zijn:

 • woon- en leefgebieden
 • ziekenhuizen
 • verpleeghuizen
 • scholen
 • dagverblijven
 • winkelcentra
 • dag- en verblijfrecreatie (kampeerterreinen, volkstuinen met verblijfsaccommodatie, recreatiebungalows, drukbezochte recreatieobjecten)
 • kantoren gevestigd in algemene woon- en leefgebieden (niet op bedrijventerreinen)

Daarbij geldt voor nieuwe gevoelige bestemmingen een strengere norm dan voor bestaande situaties.

Minder gevoelige bestemmingen

Minder gevoelige bestemmingen zijn:

 • agrarische bedrijfswoningen en op bedrijventerreinen gelegen (bedrijfs)woningen
 • natuurterreinen
 • volkstuinen zonder verblijfsaccommodatie
 • sportterreinen
 • extensieve recreatieterreinen
 • vergelijkbare gebieden gekenmerkt door een lage bevolkingsdichtheid en de daar gevestigde bedrijfswoningen
 • verspreid liggende (niet aaneengesloten) overige woningen
 • bedrijven
 • kantoren
 • winkels op bedrijventerreinen tot en met categorie 3

Niet gevoelige bestemmingen

Niet gevoelige bestemmingen zijn:

 • agrarisch buitengebied
 • bedrijven
 • kantoren
 • winkels op bedrijventerreinen waarop bedrijven van categorie 4 en hoger zijn toegestaan