Provincie Gelderland

Het Gelders geurbeleid 2017 richt zich op industriële bedrijven waarvoor de provincie een wettelijke taak heeft op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Aanvaardbaar hinderniveau

Provincie Gelderland gebruikt de hedonische waarde -2 voor het beoordelen van de geur in categorieën.

Beoordeling geur op basis van hedonische waarde
concentratie bij hedonische waarde -2 beoordeling geur
< 1,5 ouE/m³ zeer hinderlijk
1,5 - 5 ouE/m³ hinderlijk
5 - 15 ouE/m³ minder hinderlijk
> 15 ouE/m³ niet hinderlijk

In het Gelders geurbeleid staan de volgende immissie geurconcentratie-eisen uitgedrukt in ouE/m³ als 98-percen­tiel:

aard van de geur

categorie

streefwaarde

richtwaarde

grenswaarde

immissie geurconcentraties in oue/m3 als 98-percentiel

zeer hinderlijk

wonen

werken

overig*

0,05

0,15

0,5

0,15

0,5

1,5

0,5

1,5

5

hinderlijk

wonen

werken

overig*

0,15

0,5

1,5

0,5

1,5

5

1,5

5

15

minder hinderlijk

wonen

werken

overig*

0,5

1,5

5

1,5

5

15

5

15

50

niet hinderlijk

wonen

werken

overig*

1,5

5

15

5

15

50

15

50

150

* voor verblijfsobjecten op een industrieterrein met gronden bestemd voor categorie 4 bedrijven of hoger gelden de waarden hierboven niet. De Provincie Gelderland legt het aanvaardbaar hinderniveau vast op een niveau dat bereikt kan worden met het treffen van redelijke maatregelen.

Bij kortdurende of sterk fluctuerende emissies toetst Provincie Gelderland aan de waarden in de tabel hierboven vermenigvuligt met de volgende factor:

  • percentielwaarde 98: factor 1
  • percentielwaarde 99,5: factor 2
  • percentielwaarde 99,9: factor 4