Provincie Groningen

Provincie Groningen heeft het geurbeleid vastgelegd in bijlage 3 van Milieuplan provincie Groningen 2017-2020 (pdf, 24 MB). Dit beleid geeft aan hoe de provincie Groningen in de uitvoeringspraktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven omgaat met hun bevoegdheid.

Toetsing geurhinder

Beoordeling bij de toetsing van geurhinder vindt plaats op de volgende aspecten:

  • de uurgemiddelde concentratie van de geur
  • onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties
  • de mate van hinderlijkheid van de geur (hedonische waarde)
  • onderscheid tussen hoog en laag beschermingsniveau van geurgevoelige objecten
  • de (mogelijke) tijdsduur van de geurbelasting
  • omvang van de bestaande geurbelasting

De provincie toetst de geurbelasting aan de geurconcentratie die 98% van de tijd onderschreden wordt ( = 98 percentiel). Daarnaast omvat de toetsing voor mogelijke piekemissies ook de 99,5 en 99,9 percentiel waarden. De hierbij horende toetswaarden zijn:

  • 99,5 percentiel: toetswaarde 98-percentiel keer factor 2
  • 99,9 percentiel: toetswaarde 98-percentiel keer factor 4

Elk van de genoemde percentielen kan maatgevend zijn voor de beoordeling van de situatie.

Beschermingsniveau provincie Groningen

beschermingsniveau

situatie

toetswaarde 98-percentiel

hoog

nieuw

concentratie bij H=-0,5; afwijken maximaal tot concentratie bij H=-2

bestaand

concentratie bij H=-1; afwijken maximaal tot concentratie bij H=-3

laag

nieuw

concentratie bij H=-1; afwijken maximaal tot concentratie bij H=-2

bestaand

concentratie bij H=-2; afwijken maximaal tot concentratie bij H=-3

Afwijken van het hoog of laag beschermingsniveau kan alleen op basis van verblijftijden en emissietijdstippen. Overschrijding van het aanvaardbaar hinderniveau van de maximumbelasting is niet toegestaan.

Als gegevens bij een hogere hedonische waarde (H) ontbreken, hanteert de provincie als toetswaarde de daar onderliggende waarde. Er geldt een toetsingswaarde van 0,5 ouE/m3 in die gevallen waar geen gegevens over hedonische waarden beschikbaar zijn.

Geurgevoelig object

Provincie Groningen maakt onderscheid tussen geurgevoelige objecten met een hoog beschermingsniveau en geurgevoelige objecten met een laag beschermingsniveau.

Geurgevoelige objecten met een hoog beschermingsniveau zijn geurgevoelige objecten in stedelijk gebied. Geurgevoelige objecten met een laag beschermingsniveau zijn objecten in het buitengebied en op bedrijventerreinen.  Het buitengebied is gedefinieerd op kaart 1 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Bedrijventerreinen zijn gedefinieerd in artikel 2.16, lid b van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

Industrieterreinen Eemshaven en Delfzijl

De provincie Groningen heeft regio specifiek geurbeleid voor de industrieterreinen Eemshaven en Delfzijl. De toets waarde voor individuele bedrijven bedraagt in dit gebied 0,25 ouE/m3 . Dit specifiek geurbeleid staat in hoofdstuk 2 van bijlage 3 van Milieuplan provincie Groningen 2017-2020 (pdf, 24 MB).

Suikerindustrie

Voor de geur-, geluid-, en planologische situatie rond de suikerindustrie is een convenant (pdf, 2 MB) opgesteld. Dit convenant behoudt een aparte status.