Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft op 18 april 2018 twee beleidsregels vastgesteld:

Het geurbeleid van de provincie Noord-Brabant richt zich op industriële bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen. De provincie gebruikt de systematiek beschreven in deze beleidsregel ook voor afwegingen in de Ruimtelijke Ordening. Dit is een invulling van de zogenaamde 'omgekeerde werking', waarmee voor RO-plannen de aan te houden afstand tot een geurbron uit de milieuregelgeving wordt afgeleid.

In de Handleiding geur staat een voorbeeld uitgewerkt hoe de provincie hun geurbeleid toepassen.

Geurbeleid provincie Noord-Brabant

Het geurbeleid van de provincie Noord-Brabant maakt gebruik van de hedonische waarde H-1. Deze moet voor iedere relevante bron afzonderlijk bekend zijn. De bronsterkte wordt eerst gecorrigeerd met de getalsmatig bij die bron behorende hedonische waarde H-1. Deze gecorrigeerde waarde wordt ingevoerd in het verspreidingsmodel. Er wordt dus gerekend met een ‘hedonisch gewogen ouE per tijdseenheid', uitgedrukt in [ouE (H)/uur].

De rekenresultaten worden uitgedrukt als de hedonisch gewogen geurbelasting met eenheid ouE (H)/m3 en getoetst aan de waarden in de tabel hieronder.

Uitgangspunt van het beleid is dat niet meer vergund wordt dan op basis van inzet van Beste Beschikbare Techniek haalbaar is.  Ook als de richtwaarden onderschreden worden. De provincie toetst of het bedrijf BBT toepast. Blijkt dat in een specifiek geval de richtwaarden niet haalbaar zijn dan kan de provincie gemotiveerd tot ten hoogste de grenswaarden vergunnen. Voldoet het bedrijf aan de richtwaarden voor nieuwe activiteiten, dan verwacht de provincie geen geurhinder.

Tabel richtwaarden en grenswaarden

98-percentiel

99,99-percentiel

richtwaarde
ouE(H)/m3

grenswaarde
ouE(H)/m3

richtwaarde
ouE(H)/m3

grenswaarde
ouE(H)/m3

Beschermingsniveau bestaande activiteiten

wonen

1,0

2,0

10

20

Gemengd

2,0

4,0

20

40

Overig

10

10

100

100

Beschermingsniveau nieuwe activiteiten

Wonen

0,5

1,0

5,0

10

Gemengd

1,0

2,0

10

20

Overig

10

10

100

100

Voor veehouderijen met mestbewerking geldt een aangepast toetsingskader.  Alleen de emissie als gevolg van de mestbewerking toetst Provincie Noord-Brabant aan gehalveerde richt- en grenswaarden.

Geurgevoelig object

Het geurbeleid van de Provincie Noord-Brabant gaat uit van drie omgevingscategorieën: wonen, gemengd en overig. De omgevingscategorie wonen omvat bijvoorbeeld woningen, ziekenhuizen, woonwagenterreinen, asielzoekerscentra, dagverblijven, scholen en vergelijkbare objecten. De omgevingscategorie gemengd omvat bijvoorbeeld bedrijfswoningen, woningen in het landelijk gebied, verspreid liggende woningen, zelfstandige kantoren, winkels en vergelijkbare objecten. De omgevingscategorie overig omvat alle andere objecten.