Geurbeleid provincie zeeland

Voor bedrijven waarvoor de Provincie Zeeland bevoegd gezag is, wordt ten minste een situatie bereikt waarbij sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau. Nieuwe situaties met geuroverlast worden voorkomen.

Voor situaties waar sprake is van geuroverlast zal de Provincie via maatregelen bij de bron de overlast terugdringen. Voor de intensieve veehouderij past de Provincie de standaardnormen uit de Wet geurhinder en veehouderij toe. Nieuwe situaties van geuroverlast dienen voorkomen te worden door in de planvorming rekening te houden met geurhinder via het ruimtelijk spoor en/of via maatregelen bij de bron.

Aanvaardbaar hinderniveau

Voor de invulling van het aanvaardbaar hinderniveau en voor een goede afstemming met het ruimtelijk beleid hanteert de Provincie een toetsingskader waarbij de hinderlijkheid, de tijd en aard van de bestemming worden meegewogen.

gevoelige bestemming minder gevoelige bestemming
bestaande situatie H=-1 als 98-percentiel H=-1 als 95-percentiel
nieuwe situatie H=-1 als 98-percentiel H=-1 als 95-percentiel

H: hedonische waarde
Gevoelige bestemmingen: woon- en leefgebieden inclusief ziekenhuizen, scholen, verzorgings-, verpleegen ziekenhuizen, asielzoekerscentra, verblijfsrecreatie.
Minder gevoelig: bedrijfswoningen, kantoren op bedrijventerreinen, woningen in het landelijk gebied, dagrecreatie.

Als hulpmiddel voor het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau heeft de provincie de handreiking 'alle neuzen dezelfde kant op' (doc, 420 kB) opgesteld.