Provincie Zuid-Holland

Het geurhinderbeleid voor bedrijven buiten het kerngebied Rijnmond bepaalt dat bedrijven moeten voldoen aan het basisniveau dat in het Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland (Actualisatie 2019) is beschreven. Inhoudelijk is het beleid niet gewijzigd sinds 2010.

De actualisatie van 2019 heeft slechts betrekking op veranderende regelgeving en het daarop aanpassen van de tekst. Het beleidskader legt de systematiek vast waarmee de grens van hinder en ernstige hinder wordt bepaald. Ook gaat het beleidskader in op het vastleggen van het aanvaardbaar hinderniveau.

Voor het kerngebied van de Rijnmond is een lokale geuraanpak vastgesteld. Deze geuraanpak is toegesneden op de bijzondere situatie in Rijnmond, met name om hinder vanwege cumulatie te voorkomen.

Verder heeft de provincie beleid opgesteld hoe om te gaan met geurneutraliserende middelen.

Aanvaardbaar hinderniveau

In de provincie Zuid-Holland worden bij het afwegingsproces voor de vaststelling van het aanvaardbaar hinderniveau de volgende twee grenzen gehanteerd:

  • Hindergrens, de geurbelasting (in ouE/m3 bij een bepaald percentiel) waar beneden geurhinder verwaarloosbaar is (0 % hinder). Vanaf deze geurbelasting begint in feite de geurhinder;
  • Ernstige Hindergrens, de geurbelasting (in ouE/m3 bij een bepaald percentiel) waar boven ernstige geurhinder waarschijnlijk is. Boven deze geurbelasting is de geurhinder voor geurgevoelige objecten op voorhand onacceptabel. Klachten nemen zeer sterk toe als de geurbelasting toeneemt boven deze Ernstige Hindergrens.
Tabel Aanvaardbaar hinderniveau

geurtype

emissie-uren

per jaar

Hindergrens

Ernstige Hindergrens

C(H = -2) < 5 ouE/m3

≥ 3.500

0,5 ouE/m3 als 98-percentiel

C(H = -2) als 98-percentiel

< 3.500

2,5 ouE/m3 als 99,99-percentiel

5 x C(H = -2) als 99,99-percentiel

C(H = -2) ≥ 5 ouE/m3

≥ 3.500

0,5 ouE/m3 als 98-percentiel

5 ouE/m3 als 98-percentiel

< 3.500

2,5 ouE/m3 als 99,99-percentiel

25 ouE/m3 als 99,99-percentiel

Toelichting: C(H = -2) = de geurconcentratie behorende bij een hedonische waarde van -2.

Geurgevoelig object

Er wordt onderscheid gemaakt tussen meer en minder gevoelige objecten (zie onderstaande tabel, lijst is niet limitatief). Voor minder geurgevoelige objecten is een hogere geurbelasting toelaatbaar dan voor de meest geurgevoelige objecten. Voor geurgevoelige objecten van het type 2 is een driemaal zo hoge geurbelasting toelaatbaar dan voor objecten van het type 1.

Bij geurgevoelige objecten van het type 3 mag de ernstige-hindergrens niet worden overschreden. De hindergrens is de streefwaarde voor type 1-bestemmingen.

tabel geurgevoelige objecten

Type 1: meest geurgevoelig

type 2: minder geurgevoelig

type 3: licht geurgevoelig

Woonwijk, lintbebouwing

ziekenhuizen, sanatoria, bejaarden- en verpleegtehuizen

recreatiegebieden (verblijfsrecreatie)

Woonwagenterreinen

Woonboten

Asielzoekerscentra

bedrijfswoningen

woningen in het landelijk gebied, verspreid liggende woningen

recreatiegebieden (dagrecreatie)

kantoren

winkels

bedrijfsterreinen en industrie­gebieden