Kan een winkel worden beschermd tegen geuroverlast?

Vraag

Kan een winkel worden beschermd tegen geuroverlast?

Antwoord

Een direct antwoord op deze vraag in niet mogelijk. Dit hangt af van onder welke regelgeving de activiteit valt die de geuremissie veroorzaakt waartegen de winkel beschermd moet worden. Een winkel of een ander object dat wordt beschermd tegen geuroverlast, wordt een ‘geurgevoelig object' genoemd. Er zijn de volgende situaties mogelijk:

Landbouwregelgeving
Voor veehouderijen geldt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). In artikel 1 van deze wet staat de definitie van een geurgevoelig object. Deze is per 1 januari 2013 gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet plattelandswoningen. Uit jurisprudentie blijkt dat volgens de Wgv een winkel een geurgevoelig object kan zijn.

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit hanteert sinds 2011 twee definities bij geurvoorschriften: 'geurgevoelig object' en 'gevoelige gebouwen'. Zie voor meer informatie de handleiding geur.

Voor een aantal activiteiten die sinds 2011 onder het Activiteitenbesluit vallen wordt de term 'geurgevoelig object' gebruikt. Deze term verwijst naar de definitie uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Dit is bijvoorbeeld het geval bij RWZI's en 'Industrieel bewerken en vervaardigen van voedingsmiddelen en dranken'. Artikel 1 van deze wet geeft de definitie van een geurgevoelig object. Ook uit jurisprudentie blijkt dat zowel volgens het Besluit landbouw en de Wgv een winkel een geurgevoelig object kan zijn.

Voor andere activiteiten in het Activiteitenbesluit staan wordt de term 'gevoelige gebouwen' gebruikt. Dit zijn steeds geurvoorschriften die gaan over een bedrijven- of industrieterrein. De term 'gevoelige gebouwen' verwijst deels naar artikel 1 van de Wet geluidhinder. Winkels worden hierbij niet genoemd.

Vergunningplichtige bedrijven
Voor vergunningplichtige bedrijven geldt sinds 1 januari 2016 de geurvoorschriften uit artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Lid 3 bevat de aspecten die het bevoegd gezag meeweegt bij het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau. Hier staat de term 'geurgevoelig object' en deze term verwijst naar de definitie uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Ook uit jurisprudentie blijkt dat zowel volgens het Besluit landbouw en de Wgv een winkel een geurgevoelig object kan zijn.

De definitie uit het Activiteitenbesluit bepaalt dus wat  een geurgevoelig object is. Het bevoegd gezag bepaald welke mate van geur nog aanvaardbaar is, ook bij een winkel. Zie voor meer informatie de handleiding geur.