Informatiedocument Industriële Emissies beschikbaar op InfoMil

De Nederlandse Emissie Richtlijn is ingebouwd in het Activiteitenbesluit. De wijzigingen treden per 1 januari 2016 in werking. Op de InfoMil website staan nu ook handleidingen die een toelichting geven op de luchtvoorschriften in het Activiteitenbesluit. Deze handleidingen zijn ook bekend onder de werktitel: Informatiedocument industriële Emissies (IdIE).

Achtergrond

De Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) bestaat al sinds 1992. Het is een document voor het harmoniseren van vergunningen als het gaat om emissies naar de lucht. Na 23 jaar zal de NeR per 1 januari 2016 vervallen. Dit traject is al in 2011 ingezet. Toen zijn het miniserie Infrastructuur en Milieu en InfoMil in samenwerking met de Adviesgroep Industriële Emissies begonnen met een heroriëntatie van de NeR.

Het resultaat is dat de NeR gesplitst is in een normatief deel en een informatief deel. Het normatieve deel is nu ingebouwd in het Activiteitenbesluit. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2016. Het informatieve deel blijft beschikbaar als informatiedocument, ook wel bekend onder de werktitel: Informatiedocument Industriële Emissies (IdIE). Informatie hierover staat ook in het artikel ‘NeR: wegens succes opgeheven’ in de InfoMil Perspectief.

Informatiedocument Industriële Emissies (IdIE)

De nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit verwijst naar het IdIE voor meer informatie. Het IdIE is een werktitel en omvat de volgende handleidingen:

De handleidingen zijn nu beschikbaar op de website van InfoMil.

Handleiding Luchtemissies van bedrijven

De handleiding Luchtemissies van bedrijven is het hoofddocument. Deze handleiding bevat een stappenplan waarmee het bevoegd gezag en ook het bedrijfsleven kan bepalen welke luchtvoorschriften gelden in een bepaalde situatie. Dit stappenplan geeft ook de link naar de andere handleidingen.

De handleiding geeft vooral een toelichting op de voorschriften in afdeling 2.3 lucht en geur van het Activiteitenbesluit. Afdeling 2.3 geldt als vangnet. De emissiegrenswaarden uit afdeling 2.3 gelden alleen als er geen BBT-conclusies zijn en als er geen andere luchtvoorschriften in hoofdstuk 3, 4 en 5 van het Activiteitenbesluit gelden.

In de handleiding Luchtemissies van bedrijven is het grootste deel van de NeR terecht gekomen. Zie ook de transponeringstabellen:

Handleiding IPPC: bepalen BBT bij IPPC-installaties

De handleiding IPPC bestaat al vanaf 2013. InfoMil heeft deze handleiding geactualiseerd. Ook is de structuur van de handleiding aangepast. De handleiding is hierdoor beter leesbaar. Zo is er nu een aparte pagina over de actualiseerplicht voor vergunning. Ook sluit de handleiding nu beter aan op de veranderingen in wetgeving door de 4e tranche Activiteitenbesluit.

De handleiding geeft aan hoe het bevoegd gezag kan bepalen wat BBT is bij IPPC-installaties. Een aparte pagina geeft aan wanneer voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn op IPPC-installaties.

Zie ook de transponeringstabellen:

Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau

Ook de handleiding geur bestaat al vanaf 2013. InfoMil heeft deze handleiding geactualiseerd en de structuur aangepast. De handleiding geeft aan hoe het bevoegd gezag het aanvaardbaar hinderniveau kan bepalen. De handleiding geeft niet aan wat het aanvaardbaar hinderniveau is.

De handleiding geeft ook een toelichting op de geurvoorschriften in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Een aparte pagina gaat in op de geuraspecten die het bevoegd gezag betrekt bij het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau. Dit is gebaseerd op de hindersystematiek voor geur uit de NeR.

Zie ook de transponeringstabellen:

Handleiding zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

De handleiding zeer zorgwekkende stoffen geeft een toelichting op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit die gelden voor luchtemissies van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven. Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijnstoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit kan zijn omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in de voedselketen ophopen.

De handleiding bevat een stappenplan die aangeeft welke voorschriften gelden. Bij het stappenplan zitten twee toelichtingen: één vanuit het oogpunt van het bevoegd gezag en één vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven.