Start internetconsulatie actualisatie regels industriële emissies lucht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een actualisatie voor van de algemene regels voor emissies van de industrie onder de Omgevingswet.

Inspraakmogelijkheid

U kunt de documenten met de wijzigingen vinden op de internetconsultatie website. U kunt tot en met 29 maart 2021 aangeven waar u het wel of niet mee eens bent.

Inhoud wijzigingen

Het gaat om het actualiseren en het op niveau brengen van de Beste beschikbare technieken (BBT) van regels op het gebied van industriële emissies naar de lucht. Daarnaast levert het ook een bijdrage aan de uitvoering van de afspraken die het Rijk, provincies en gemeenten gemaakt hebben in het Schone Lucht Akkoord.

De voorgestelde wijzigingen gaan over:

  • Actualiseren emissiegrenswaarden luchtmodule Besluit activiteiten leefomgeving
  • Aanscherping emissiegrenswaarden biomassacentrales (0,5-50MWth)
  • Invoeren vergunningplicht biomassacentrales < 15 MW
  • Actualiseren rentevoet kosteneffectiviteitsberekening in 2 stappen

Effect op luchtkwaliteit

De wijzigingen zullen naar verwachting een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, doordat de emissie van verschillende stoffen wordt gereduceerd. Er zal een reductie te zien zijn bij de stoffen waar het Schone Lucht Akkoord zich op richt (NOx, NH3 en stof). En bij andere stoffen die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit.