Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving: actualisatie van regels industriële emissies lucht

Op 24 augustus 2022 is een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gepubliceerd (Staatsblad 2022 320). Met dit besluit worden de regels van industriële emissies naar de lucht geactualiseerd. Deze wijziging treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking.

Aanleiding wijziging

De regels voor industriële emissies naar de lucht zijn verouderd. De emissiegrenswaarden uit paragraaf 5.4.4 Bal dateren uit 2002. Toen zijn voor het laatst de emissiegrenswaarden uit de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) geactualiseerd. Daarnaast zijn lagere emissies haalbaar door ontwikkelingen en prijsdalingen in nageschakelde technieken voor biomassa-gestookte installaties. Een actualisatie van de emissiegrenswaarden is daarom nodig.

Deze wijziging sluit aan bij het streven van het Schone Lucht Akkoord om in alle sectoren een dalende trend van emissies naar de lucht te realiseren. Dus ook in de sectoren industrie en energie. In de jaren '90 zijn de industriële emissies sterk gedaald, maar sinds 2010 lijken deze te stabiliseren. Zonder aanvullend beleid nemen de emissies en gezondheidseffecten toe in de periode tot 2030. Om ook in de industrie- en energiesector een verdere afname van negatieve gezondheidseffecten te realiseren, zijn aanvullende maatregelen nodig.

Inhoud wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen gaan over:

  • actualiseren emissiegrenswaarden luchtmodule Besluit activiteiten leefomgeving
  • aanscherpen emissiegrenswaarden biomassacentrales (0,5-50MWth)

Daarnaast zijn er nog de volgende wijzigingen vanuit het beleid voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):

  • Bedrijven zijn verplicht om de kostenberekeningsmethodiek uit bijlage XXX van de Omgevingsregeling te gebruiken bij het in beeld brengen van de kosten van een maatregel in het vermijdings- en reductieprogramma.
  • De lijst met MTR waarden is aangevuld.

Ook bevat het voorstel de volgende reparatie:

  • De definitie van gasvormige organische stoffen (gO) is aangepast. Methaan is uitgesloten van deze definitie. Het beperken van methaanemissie loopt via broeikasgassenbeleid.