Fijnstof: overheden voor overheden

Fijnstof vormt een probleem in Nederland. Overheden, bedrijven en adviesbureaus hebben aangegeven wat zij naast verkeer als belangrijkste bron zien en wat hiervoor de oplossing kan zijn.

mogelijke oplossingen fijnstofproblematiek

Organisatie

Bron

Mijn idee/Hoe kan dit probleem worden aangepakt ......................................................................................................

provincie

industrie

Demisters voor fijnstof nevels, evt. met elektrische spanning. Tweetraps filters nageschakeld, natte wassers met geschikt absorbens, stofvorming bij de bron aanpakken

milieudienst

industrie

Verplicht toepassing stofemissiebeperkende maatregel + rapportageplicht over resultaatVoor alle 4 geldt: verplicht onderhoud plegen aan de maatregel

adviesbureau

industrie

DusTreatDC9110E_EN.pdf. DusTreat DC9110E is a liquid binding agent de-signed to effect long term dust control by bulk ag-glomeration & adhesion after dry-out. It reduces the formation of fugitive dust from material storage piles and is also effective at controlling dust emis-sion at material transfer points. It is self-emulsifying when mixed with water for easy application.

adviesbureau

verkeer

Veel tunnels liggen in industriegebied, gebruik de vieze lucht uit de tunnel als proceslucht voor bedrijven die een goede zuivering van de rookgassen hebben

adviesbureau

houtkachels

Probleem: ontheffingen voor openlucht verbranding en goedkope slecht werkende houtkacheltjes. Stimuleren gebruik van houtgestookte cv met buffervat (en lage temperatuur verwarmingssystemen) zodanig dat er een markt kan ontstaan voor resthout. Het buffervat maakt de combinatie met zonnecollectoren mogelijk waardoor er ook minder hout verbruikt hoeft te worden. Bovendien voorkomt het buffervat het smoren (een belangrijke oorzaak van de emissies) van de verbranding . Ten derde brand de kachel, door de buffering van de warmte, kort en heftig (en dus schoon) en neemt het comfort aanzienlijk toe. Dat betekend: strenge normen stellen ook aan kleine houtkachels (stofemissie van 25 mg/m3 is haalbaar) zodanig dat er voor de goedkope/slechte kacheltjes geen kans meer is.

gemeente

houtkachels/ open haarden/ vuurkorven

Strenge regelgeving en handhaving nodig. Twee bronnen krijgen veel te weinig aandacht (terwijl ze (heel) lokaal een hoge immissie kunnen veroorzaken); houtkachels/opn haarden/vuurkorven

milieudienst

kachels/ open haard particulieren

Verplicht toepassing goedgekeurde stookinstallatie -> hout...Voor alle 4 geldt: verplicht onderhoud plegen aan de maatregel

provincie

openhaarden

Open haarden. Door de alsmaar stijgende kosten voor onze energie worden de openhaarden steeds meer toegepast als verwarming van het woonhuis. Om een beter rendement te krijgen gaat men over tot het plaatsen van een allesbrander. Hierin wordt schijnbaar niet alleen openhaardhout gestookt maar ook veel andere materialen die in de klikobak horen terecht te komen. De temperatuur tijdens de verbranding is te laag met het probleem dat allerlei stoffen vrijkomen die niet zijn verbrand. Een oplossing lijkt mij een filter in de schoorsteen met een mechanische ventilator om trek te behouden. Deze jaarlijks te laten controleren tijdens bv. een CV-controle. Het filter moet dan wel stoffen kunnen afvangen die schadelijk zijn voor het milieu. Zodoende niet aan het afvangen van broeikasgassen denken maar meer aan dioxines en pak's etc. Een andere mogelijkheid is net als bij bedrijven het Bva van toepassing verklaren (Besluit verbranden van afvalstoffen). Onderschat het niet wat voor geur er boven een woonwijk hangt als de openhaarden stoken. Zelf heb ik mijn openhaard omgebouwd met de inbouw van een gasblok. Dient voor sfeer verwarming en niet voor de hoofdverwarming. Ook minder verontreiniging t.o.v

milieudienst

landbouw

Verplicht toepassing stofemissiebeperkende maatregel + rapportageplicht over resultaatVoor alle 4 geldt: verplicht onderhoud plegen aan de maatregel

milieudienst

intensieve veehouderij

vegetariër worden zodat niet zoveel/geen intensieve veehouderij nodig is

gemeente

landbouw en industrie

Landbouw en industrie. Maatregelen die noodzakelijk zijn aan de bron zijn onvermijdelijk. Ik heb in het kader van de innovatie naar de luchtkwaliteit en in het bijzonder CO2 en fijnstof wel een aanbeveling aangereikt maar deze heeft niet de juiste instanties kunnen bereiken. Ook de instantie van hoevniersbedrijven heb ik hiervoor niet een luisterend oor kunnen vinden. Mijn idee is om in de beperkte ruimte die er resteert in de openbare ruimte van het verkeersbeeld om de aanplant van bepaalde bamboe te intorduceren. Bamboe heeft als voordeel dat de gemiddelde reductei van CO2 35% hoger is als bij de inlandse bomen en struiken. Is de gehele groeiperiode groen en winddicht en heeft door het fijne blad een zeer groot bladoppervlak om fijnstof te kunnen opvangen. Het is nagenoeg niet gevoelig voor aantastingen en ziektes. Kortom een ideale aanvulling op de reductie van de uitstoot aan de bron. De hoogte van de beplanting is veel beter aan te passen aan de plaat selijke omstandigheden. Als bijkomend effect is dat voor de productie van dit gewas als eindbestemming een bijdrage kan leveren aan de energiegewas voor de biobrandstoffen. Het nu onnodige gebruik van hout als papierleverancier kan ook bij aanleg in plantages een grotere hoeveelheid biomassa oplerever per ha. Ik denk hierbij als alternatief gewas in de veenkolonien.

energiebedrijf

wegwerk zaamheden

niet meer op deze manier maar gewoon een tegelschaar gebruiken. Gebruik van de foto alleen tegen vergoeding. Ik werk in mijn vrije tijd als freelance fotograaf n.l. Ik heb nog meer foto's van de situatie en in hoge resolutie.

adviesbureau

verkeer

H2 economie!

gemeente

overig

door laagspanning nabij bron elektromagnetische lading geven. Dan afvangen met net of groen, door vastplakken door ladingsverschil. Incidenteel schoonspoelen

adviesbureau

overig

Luchtkwaliteit in binnenruimten vebeteren met de AMvB gevoelige bestemmingen in het achterhoofd. Bv met ionisatoren om fijnstof neer te laten slaan

gemeente

overig

Alhoewel het geen oplossingen biedt qua regelgeving acht ik het goed om woningen die in kader van Wgh gesaneerd worden, te kioppelen met maatregelen luchtkwakliteit (PM10) door mechanische ventilatie te voorzien van filters of ventilatie te creeren in wegluwe zones.

adviesbureau

overig

Fijnstof kan door maatregelen verminderd worden, maar een reductie tot een niveau onder een no effect level is onwaarschijnlijk. Voor bepaalde risicogroepen zal fijnstof een gezondheidsrisico blijven. Hoe kan dit probleem worden aangepakt ?: Ontwikkelen van voedingsadditieven die de effecten van fijnstof tegengaan.

gemeente

brommers/ scooters/ motoren

Strenge regelgeving en handhaving nodig. Twee bronnen krijgen veel te weinig aandacht (terwijl ze (heel) lokaal een hoge immissie kunnen veroorzaken+ blootstelling, bijv. voor fietsers), te weten brommers/scooters/motoren; houtkachels/opn haarden/vuurkorven

gemeente

geexporteerde dieselauto's

Exportverplichting roetfilters. Zet een verplichting op om op oude dieselvoertuigen, die geëxporteerd worden naar Oost-Europa of Afrika, te voorzien van roetfilters. Zo behouden wij onze verantwoording om de luchtkwaliteit te verbeteren ook in het buitenland (duurzaam)

milieudienst

scheepvaart

Verplicht toepassing stofemissiebeperkende maatregel + rapportageplicht over resultaatVoor alle 4 geldt: verplicht onderhoud plegen aan de maatregel

provincie

verkeer

Het gemotoriseerde wegverkeer. Verkeer is geen probleem, maar gemotoriseerd verkeer wel. Stimuleren fietsverkeer: voor de korte afstand. Stimuleren fietsverkeer voor de langere afstand: HPV's / velomobielen. Voor de lange afstand: ketenmobiliteit.

gemeente

verkeer

via de autoradio krijgen automobilisten bij dreigende normoverschrijding in een bepaalde regio de oproep hun snelheid aan te passen (bv van 100 naar 80 km/uur) Is niet mijn idee maar komt uit Zwitserland)

semi-overheid

verkeer

aanleggen van woonwijken met allleen autovrije woningen. Geen ontsluitingswegen nodig, alleen beperkt voor bezorgend verkeer

gemeente

verkeer

in de grote steden iedere maand een autoloze zondag

semi-overheid

verkeer

geen oplossing maar een vraag: gaat VROM/Infomil actie ondernemen t.a.v. brommers nu blijkt dat deze een (relatief) grote uitstoot van fijnstof etc hebben?

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.