ZZS in de raffinage sector: werkwijze VNPI - DCMR

Het rapport Werkwijze ZZS-inventarisatie VNPI licht de werkwijze die de bedrijven in de raffinagesector gebruikt hebben voor het beantwoorden aan de uitvraag toe.

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) heeft dit rapport (pdf, 581 kB) vastgesteld. Dit betreft een werkwijze voor de inventarisatie van ZZS binnen de raffinage sector in het kader van de ZZS-uitvraag, waarvoor afspraken zijn gemaakt met DCMR (pdf, 399 kB).

Dit document heeft geen landelijke en beleidsmatige status. Hoewel RIVM bij de eerste gesprekken over de totstandkoming van een werkwijze betrokken was, is de beschreven werkwijze afgesproken tussen DCMR en VNPI. Het RIVM is nadrukkelijk geen partij voor deze werkwijze of afspraken.

Doel rapport

Doel van het rapport is om een nadere toelichting te geven op de werkwijzen die de bedrijven in de raffinagesector hebben genomen om tot een inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) te komen, om de ZZS-uitvraag te beantwoorden.

Gevolgde Aanpak

In 2019 heeft DCMR de leden van de VNPI verzocht om de aanwezigheid, emissie en immissie naar lucht en water van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (p)ZZS te bepalen in het kader van de ZZS-uitvraag. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de VNPI namens haar leden met DCMR enkele afspraken gemaakt over de wijze waarop de inventarisatie uitgevoerd moet worden, waarna de leden van VNPI hun reactie op de uitvraag hebben opgesteld en ingediend.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een emailwisseling tussen de VNPI en DCMR. De VNPI heeft deze afspraken in een eigen document samengevat.

Resultaat

Het rapport Werkwijze ZZS-inventarisatie VNPI  licht de werkwijze die de bedrijven in de raffinagesector gebruikt hebben voor het beantwoorden aan de uitvraag toe en beschrijft de werkwijze die de leden van de VNPI hebben gevolgd op basis van de uitvraag en de aanvullende afspraken tussen de DCMR en de VNPI.

Bedrijven met gelijksoortige producten (ruwe olie en aardolieproducten) en het bevoegd gezag voor deze bedrijven kunnen in gezamenlijk overleg gebruikmaken van de in dit rapport beschreven werkwijze voor het uitvragen van informatie over (potentiële) ZZS.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.