Communicatie lokale overheden en ILT

De bevoegdheden van lokale overheden en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) overlappen elkaar deels als het gaat om toezicht en handhaving op regelgeving voor F-gassen en ozonlaag afbrekende stoffen. Daarom is communicatie tussen de ILT en lokale overheden van groot belang.

Voordat de ILT een toezichtsbezoek aflegt bij een Wm-inrichting, checkt de ILT wanneer een inspectie is uitgevoerd door het lokaal bevoegd gezag. En wat daarbij de eventuele bevindingen waren op het terrein van ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen.

Omgekeerd kan het lokaal bevoegd gezag via deze inspectieview inzien wanneer de ILT een inspectie heeft uitgevoerd bij een Wm-inrichting. Als er vragen zijn of verdere afstemming noodzakelijk is dan nemen de handhavende instanties contact met elkaar op.

Communicatie lokale overheden

Lokale overheden nemen in de volgende gevallen contact op met de ILT :

  • Als er door een Wm-inrichting een calamiteit is gemeld op het terrein van ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen (soort melding 'Groot lekverlies stationaire koelinstallaties').
  • Als er sprake is van een of meerdere grote lekkage(s). Of als er sprake is van vaak voorkomende lekverliezen bij een Wm-inrichting (soort melding 'Groot lekverlies stationaire koelinstallaties').
  • Bij zaken waarbij een vermoeden is van illegale handel in koudemiddelen. Bijvoorbeeld als er in een Wm-inrichting koudemiddelen worden aangetroffen die verboden zijn, zich in wegwerpcilinders bevinden of teruggewonnen zijn  (soort melding 'Melding illegale handel koudemiddelen'.

In de volgende gevallen kan het lokaal bevoegd gezag contact opnemen. De ILT is bevoegd gezag voor certificerende instellingen. Onderstaande heeft hiermee te maken.

  • Als het onderhoudsbedrijf van de installatie(s) niet in het bezit is van een geldig bedrijfscertificaat of de monteur is niet in het bezit van een opleidingscertificaat. Ook als het vermoeden daartoe bestaat (soort melding 'Afwijking diploma- of certificaatplicht koudemiddelen').
  • Als een onderhoudsbedrijf de installatie onderhoudt maar logboek of werkbonnen niet volledig zijn. Of onvoldoende leesbaar zijn of totaal ontbreken (soort melding 'Afwijking diploma- of certificaatplicht koudemiddelen').

Contact met de ILT

Het lokaal bevoegd gezag kan contact opnemen met de ILT via de website van de ILT. Selecteer vervolgens rubriek 'Luchtkwaliteit' en daarna de soort melding. Vul vervolgens de daarop volgende vragen in. De ILT boekt daarna de melding in en de melding krijgt een behandelaar.


communicatie