Communicatie lokale overheden en ILT

De bevoegdheden van lokale overheden en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) overlappen elkaar deels als het gaat om toezicht en handhaving op regelgeving voor f-gassen en ozonlaag afbrekende stoffen. Daarom is communicatie tussen ILT en lokale overheden van groot belang.

Communicatie ILT naar lokale overheden

Voordat ILT een toezichtsbezoek aflegt bij een Wm-inrichting, neemt ILT contact op met het lokaal bevoegd gezag. Hierbij vindt uitwisseling van informatie plaats. Het lokaal bevoegd gezag geeft relevante informatie over het bedrijf, zoals bijvoorbeeld het handhavingsverleden. ILT geeft aan wanneer het bezoek plaats zal vinden. Na het bezoek geeft ILT een terugkoppeling aan het lokaal bevoegd gezag van de bevindingen en mogelijke acties die uit het toezichtsbezoek volgen.

Communicatie lokale overheden naar ILT

Communicatie en afstemming van acties tussen lokale overheden en ILT is belangrijk omdat bevoegdheden elkaar deels overlappen.

Lokale overheden communiceren met ILT in de volgende gevallen:

  • Als er sprake is van een of meerdere grote lekkage(s). Of als er sprake is van vaak voorkomende lekverliezen bij een Wm-inrichting.
  • Als het onderhoudsbedrijf van de installatie(s) niet in het bezit is van een geldig bedrijfscertificaat en/of de monteur is niet in het bezit van een opleidingscertificaat. Ook als het vermoeden daartoe bestaat.
  • Als een onderhoudsbedrijf de installatie onderhoudt, maar logboek/werkbonnen niet volledig zijn of totaal ontbreken.
  • Ook kunnen nog andere zaken opvallen, bijvoorbeeld het logboek is onleesbaar (doordrukbonnen). Dit kan de toezichthouder ook melden aan de ILT. ILT houdt een lijst bij. Als de overtreding vaak voorkomt bij hetzelfde onderhoudsbedrijf of bij dezelfde monteur, dan kan ILT hierop actie ondernemen.
  • Bij zaken waarbij een vermoeden is van illegale handel in koudemiddelen. Bijvoorbeeld als er in een Wm-inrichting sprake is van een voorraad van een niet meer toegestaan koudemiddel.

Het lokaal bevoegd gezag kan contact opnemen met de ILT via de website van ILT. Selecteer vervolgens rubriek “Risicovolle stoffen” en daarna de soort melding. Vul vervolgens de daarop volgende vragen in. ILT boekt daarna de melding in en de melding krijgt een behandelaar.


communicatie