Certificering

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Certificering.

Een gecertificeerd persoon voert lekcontroles van en onderhoud aan apparatuur uit. Deze persoon kent de apparatuur en weet waarop hij moet letten. Hierdoor worden lekkages op tijd ontdekt en vakkundig gerepareerd. Voor bepaalde handelingen moet ook het bedrijf zelf gecertificeerd zijn.

Volgens de Europese verordeningen kunnen lidstaten extra eisen stellen aan certificering van personen en bedrijven. Nederland heeft dit gedaan in artikel 6, en 9 tot en met 16 van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. Artikel 6 en 9 van dit Besluit geven aan dat de invulling van de certificeringseisen staat in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Uitleg termen

Besluit: Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
Regeling: Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Inhoud van deze pagina

Werkzaamheden waarvoor een certificaat verplicht is

De gebruiker van de apparatuur is verantwoordelijk voor uitvoering van de werkzaamheden door gecertificeerd personeel en gecertificeerde bedrijven. Bedrijven met meerdere vestigingen moeten voor elke vestiging een bedrijfscertificaat hebben.

Logboek en register

In het logboek moet staan wie welke werkzaamheden heeft uitgevoerd. Rijkswaterstaat houdt een register bij met alle geldige persoonscertificaten.

Certificering personen en bedrijven

De tabel geeft aan voor welke werkzaamheden een certificaat nodig is.

Werkzaamheden

KWs

Bs

K

E

O

Certificering van personen (p) en certificering van bedrijven (b)
Installatie p, b p, b p p -
Service, onderhoud en reparatie p, b p, b p p -
Buitendienststelling p, b p, b p p -
Lekkagecontrole p p p - -
Terugwinning p p p p p
 • KWs: stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur
 • Bs: stationaire brandbeveiligingsapparatuur
 • K: koelapparatuur van koelwagens en koelaanhangwagens
 • E: elektrische schakelinrichtingen
 • O: overige apparatuur:
  • stationaire apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen bevatten
  • mobiele apparatuur
  • klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

Definitie terugwinnen

De F-gassenverordening EU 517/2014 geeft in artikel 2 een definitie voor terugwinnen. Onder terugwinnen valt het verzamelen van F-gassen uit apparatuur of producten. Dit geldt ook voor het tijdelijk opslaan van F-gassen in een apart buffervat tijdens onderhoud of service. De persoon die de terugwinning uitvoert heeft altijd een persoonscertificaat nodig.

Certificeringsverplichting
Stof Verplichtingen EU-verordeningen NL-regelgeving

F-gassen

Artikel 10 lid 1, artikel 4 lid 2 en artikel 8 lid 1 EU 517/2014
EG 303 tot en met 307 /2008

Artikel 6 Besluit

Ozonlaagafbrekende stoffen

Artikel 22 lid 5 en artikel 23 lid 4 EG 1005/2009

Artikel 9 Besluit

Geldige persoonscertificaten

De geldige persoonscertificaten zijn (kleuren groen of geel):

 • Diploma Terugwinnen mobiele airco's
 • Diploma Koelinstallaties Categorie I (voorbeeld (pdf, 112 kB))
 • Diploma Koelinstallaties Categorie II (voorbeeld (pdf, 113 kB))
 • Diploma Koelinstallaties Categorie III
 • Diploma Koelinstallaties Categorie IV
 • Diploma Stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten
 • Diploma Terugwinnen hoogspanningsschakelaars

De kleur van het document is niet van belang.

4 categorieën persoonscertificaten

Voor koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur gevuld met F-gassen zijn er 4 verschillende categorieën persoonscertificaten.

Categorie I

Lekcontrole, terugwinnen, installatie, onderhoud, reparatie, service, buitendienststelling van stationaire apparatuur en mobiele apparatuur.

Categorie II

Terugwinnen, installatie, reparatie, onderhoud, service, buitendienststelling van stationaire apparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens < 3 kg. En lekcontrole waarbij het koelcircuit niet wordt geopend van stationaire apparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens.

Categorie III

Terugwinnen apparatuur < 3 kg en hermetisch afgesloten apparatuur < 6 kg.

Categorie IV

Lekcontrole waarbij het koelcircuit niet wordt geopend van stationaire apparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens.

4 categorieën persoonscertificaten koelinstallaties

Stof

Verplichting

Verbodsbepaling

F-gassen

Artikel 3 lid 2 EU 2015/2067, vervangt EG 303/2008

Artikel 5 lid 4 Besluit

Personen die koudemiddel uit mobiele airco's terugwinnen, moeten een persoonscertificaat hebben. Behalve personen met dit persoonscertificaat, mogen ook personen met een persoonscertificaat Categorie I deze terugwinning uitvoeren.

In het logboek moet u kunnen terugvinden wie welke werkzaamheden heeft uitgevoerd. Rijkswaterstaat houdt een register bij waarin alle geldige persoonscertificaten geregistreerd staan.

Erkenning in EU-landen

Er is wederzijdse erkenning van F-gassencertificaten tussen lidstaten van de Europese Unie. Dit volgt uit artikel 10 lid 10 van de F-gassenverordening. Dit houdt in dat een F-gassencertificaat dat is afgegeven in een EU-land ook geldt in Nederland. Het omgekeerde geldt ook. Een in Nederland behaald F-gassencertificaat is ook geldig in andere EU-landen.

Wederzijdse erkenning van F-gassen certificaten in Nederland vanuit een ander land, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, geldt alleen in die gevallen als er tussen Nederland en 'het andere land' een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag is dat Nederland bindt. Bovendien moet dit Verdrag een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau in een EU-land.

Verkrijgen van een persoonscertificaat

Een persoonscertificaat krijgt een personeelslid door een examen te halen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft een erkenning aan certificeringsinstellingen die dit examen geven. Dit zijn de volgende instellingen:

 • mobiele airco's: Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)
 • hoogspanningsschakelaars: Bepect bv
 • sector stationaire apparatuur en transportkoeling (> 3 kg): Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK)
 • brandbestrijdingsmiddelen: STE Examenbureau B.V.
 • brandbestrijdingsmiddelen: CIBV
 • stationaire koeling en mobiele airco's werktuigen: STE Examenbureau B.V.

In de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor personen staan de eisen die exameninstellingen hanteren als grondslag voor de afgifte van het certificaat F-gassen voor personen. Deze BRL bevat daarnaast eisen aan exameninstellingen en procedurele eisen voor de afgifte van persoonscertificaten.

Inhoud persoonscertificaat

Het persoonscertificaat bevat de volgende gegevens:

 • naam van de certificeringsinstelling
 • de volledige naam en geboortedatum van de houder van het persoonscertificaat
 • registratienummer (het monteursnummer)
 • werkzaamheden die de houder van het persoonscertificaat mag uitvoeren
 • apparatuur waarvoor de houder van het persoonscertificaat de werkzaamheden mag uitvoeren
 • de datum van afgifte en ondertekening door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de certificeringsinstelling

Dit is verplicht via artikel 3 van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Aanvraag van een duplicaat F-gassen persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.

Verkrijgen van een bedrijfscertificaat

Een bedrijf kan een bedrijfscertificaat aanvragen bij 1 van de volgende door de minister erkende keuringsinstanties:

 • Energie Consult Holland BV in Ede
 • SGS Intron Certificatie BV te Culemborg
 • Dekra Certification BV in Arnhem
 • CIBV in Amersfoort
 • KIWA Nederland BV in Amersfoort
 • Bureau Veritas Industrial Services in Amersfoort

Om voor een bedrijfscertificaat in aanmerking te komen, moet het apparatuur- en onderhoudsbedrijf:

 • beschikken over voldoende personeel met een juist certificaat
 • beschikken over werkprocedures en juiste gereedschap om lekvrij te werken
 • bij werkzaamheden aan koelapparatuur beschikken over een koudemiddelenregistratie

In de Beoordelingsrichtlijn procescertificaat F-gassen (BRL 100) staan de eisen die certificeringsinstellingen hanteren als grondslag voor de afgifte en instandhouding van het bedrijfscertificaat F-gassen. Deze BRL bevat daarnaast eisen aan certificeringsinstellingen en procedurele eisen voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

Inhoud bedrijfscertificaat

Het bedrijfscertificaat bevat de volgende gegevens:

 • naam van de certificeringsinstelling
 • naam, adres en vestigingsplaats van het gecertificeerde bedrijf
 • registratienummer
 • werkzaamheden die de houder van het bedrijfscertificaat bevoegd is uit te voeren
 • de apparatuur waarvoor de houder van het bedrijfscertificaat bevoegd is werkzaamheden uit te voeren
 • de datum van afgifte en ondertekening door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de certificeringsinstelling
 • de geldigheidsduur van het bedrijfscertificaat

Dit is verplicht volgens artikel 3 van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.


Stappenschema

Stappenplan toezicht