Lekkages

Lekkages moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Bij lekkage moet de gebruiker van de apparatuur de lekkage zo spoedig mogelijk laten repareren. Dit om emissies van f-gassen en ozonafbrekende stoffen zoveel mogelijk te voorkomen.

Op deze webpagina wordt met Besluit bedoelt: Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Voorkomen van lekkages

De gebruiker van de apparatuur treft alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om lekkage en emissies te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Voorkomen van lekkages
Stof Verplichting verbodsbepaling
F-gassen Artikel 3 lid 2 EU 517/2014 Artikel 4 lid 1 Besluit
Ozonlaagafbrekende stoffen Artikel 23 lid 1 EG 1005/2009 Artikel 8 lid 3 Besluit

Grote lekkage: informeer ILT

De bevoegdheden van lokale overheden en ILT voor toezicht op regelgeving van f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen overlappen elkaar deels. Daarom is communicatie en afstemming van acties tussen ILT en lokale overheden belangrijk. Informeer daarom het ILT als bij een apparatuur sprake is van een grote lekkage of structurele lekverliezen.

Het lokaal bevoegd gezag kan via de ILT website een melding indienen. Selecteer vervolgens rubriek "Risicovolle stoffen" en daarna de soort melding. Vul vervolgens de daarop volgende vragen in. ILT boekt de melding daarna in. De melding krijgt een behandelaar.

Lekkages repareren

De gebruiker van de apparatuur is verplicht lekkage zo spoedig mogelijk te laten repareren door een gecertificeerd persoon. De F-gassenverordening koppelt hier geen termijn aan, maar geeft wel aan dat de reparatie zonder nodeloos uitstel moet plaatsvinden.

Er geldt een verbod op het gebruik van (H)CFK's voor service en onderhoud. Ook het tijdelijk leegtrekken van de apparatuur voor onderhoud en reparatie is bij apparatuur met (H)CFK's verboden. Dit omdat het terug stoppen van het koudemiddel valt onder service en onderhoud. Lekkende apparatuur moet in dat geval ontmanteld worden. Meer informatie staat op de pagina uitfaseren stoffen.

Lekkages repareren
Stof Verplichting verbodsbepaling
F-gassen Artikel 3 lid 3 EU 517/2014 Artikel 4 lid 1 Besluit
Ozonlaagafbrekende stoffen Artikel 23 lid 2 EG 1005/2009 Artikel 8 lid 3 Besluit

Lekcontrole na reparatie

Voor apparatuur waarvoor een lekcontroleverplichting geldt, vindt binnen 1 maand na de reparatie een lekcontrole plaats. Hieruit volgt of de reparatie goed is uitgevoerd en het lekkageprobleem is opgelost. Wanneer precies de lekcontrole plaats vindt hangt af van de situatie en het oordeel van een gecertificeerd persoon. De lekcontrole is vooral gericht op:

  • die plekken waar de lekkage was en de monteur de reparatie heeft uitgevoerd
  • nabijgelegen plekken die die belast zijn tijdens de reparatie

Een lekcontrole na reparatie telt niet als lekcontrole in de tijdsinterval voor de lekcontrolefrequentie verplichting.

Er geldt een verbod op het gebruik van (H)CFK's voor service en onderhoud. Ook het tijdelijk leegtrekken van de apparatuur voor reparatie en lekcontrole is bij apparatuur met (H)CFK's verboden. Dit omdat het terug stoppen van het koudemiddel valt onder service en onderhoud. Lekkende apparatuur moet in dat geval ontmanteld worden. Meer informatie staat op de pagina uitfaseren stoffen.

Lekcontrole na reparatie
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 3 lid 3 EU 517/2014 Artikel 4 lid 1 Besluit
Ozonlaagafbrekende stoffen Artikel 23 lid 2 EG 1005/2009 Artikel 8 lid 3 Besluit

Toelichting lekcontrole binnen 1 maand na reparatie

Doel van deze controle is om na te gaan of de reparatie het gewenste effect heeft. Of te wel, heeft de monteur de lekkage hersteld? Na de reparatie zal de installatie even de tijd nodig hebben om ‘op toeren’ te komen en normaal te kunnen functioneren. Pas dan is het zinvol te testen of de reparatie ook werkelijk de lekkage heeft verholpen. Dit geldt ook voor mobiele installaties.

Voorkomen moet worden dat ongewenst lang emissies vrijkomen omdat de reparatie niet is gelukt. Daarom stelt de verordening voor de controle daarvan een maximale termijn van één maand. Welke termijn minimaal nodig is om een zinvolle controle van de reparatie uit te voeren hangt af van de omvang, draaiuren en aard van de installatie en de aard van de reparatie.

Noteer de resultaten van de controle en het tijdstip ervan in het logboek. Maak vervolgens aan de toezichthouder aannemelijk dat er voor deze installatie een gepast tijdsinterval is gehanteerd tussen herstel, weer in gebruik name en hercontrole van de installatie. Dit kan variëren van enkele minuten, uren, dagen tot enkele weken. Uiteraard met een maximum van één maand.

De F-gassenverordening geeft aan dat de lekcontrole plaatsvindt met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden. Dit is verder uitgewerkt in de sub F-gassenverordening EG 1516/2007.

Lekcontrole vindt plaats met gebruikmaking van directe en indirecte meetmethoden
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 6 en 7 EG 1516/2007 Artikel 5 lid 3 Besluit

Het bedrijf laat een lektest na reparatie uitvoeren als het gecertificeerde personeelslid dit nodig vindt. Deze verplichting geldt voor stationaire koel-, klimaatregeling- en warmtepompapparatuur gevuld met f-gassen. Voer de lektest uit met zuurstofvrije stikstof (OFN) of een ander geschikt druktest- of drooggas. Verwijder na de test het gebruikte drooggas, vul het koelmiddel bij en voer een nieuwe lektest uit. Deze lektest ontslaat de gebruiker van de apparatuur niet van de lekcontroleplicht binnen 1 maand na de reparatie.

Lektest na reparatie
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 8 lid 2 EG 1516/2007 Artikel 5 lid 3 Besluit

Voer bij brandbeveiligingssystemen voor het hervullen een lektest uit.

Brandbeveiligingssystemen: voor hervullen een lektest
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 5 EG 1497/2007 Artikel 5 lid 2 Besluit

Gecertificeerd personeel

Reparaties en lekcontroles vinden plaats door gecertificeerd personeel. De Nederlandse wetgeving stelt aanvullende voorschriften voor certificering van personeel en bedrijven in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. Meer informatie hierover staat op de webpagina certificering.

Gecertificeerd personeel
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen

Artikel 3 lid 4 EU 517/2014

Artikel 4 lid 1 Besluit

Artikel 5 EG 1497/2007

Artikel 5 lid 2 Besluit

Artikel 5 lid 1 en artikel 8 lid 1 EG 1516/2007

Artikel 5 lid 3 Besluit

Artikel 6 Besluit
Ozonlaag afbrekende stoffen

Artikel 23 lid 4 EG 1005/2009

Artikel 9 Besluit

Oorzaak lekkage opsporen

De gebruiker van de apparatuur achterhaalt voor zover mogelijk de oorzaak van lekkage bij stationaire koel-, klimaatregeling- en warmtepompapparatuur gevuld met f-gassen. Dit om herhaling te vermijden.

Oorzaak lekkage opsporen
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 8 lid 3 EG 1516/2007 Artikel 5 lid 3 Besluit

Grote lekkage: informeer ILT

De bevoegdheden van lokale overheden en ILT voor toezicht op ozon en F-gassenregelgeving overlappen elkaar deels. Daarom is communicatie en afstemming van acties tussen ILT en lokale overheden zeer relevant. Informeer daarom het ILT als bij een bedrijf sprake is van een grote lekkage of structurele lekverliezen.

Stappenschema

Stappenplan toezicht