Lekkages

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Gevolgen herziening F-gassenverordening voor installateurs.

Bij een lekkage van F-gassen of ozonlaag afbrekende stoffen moet u de apparatuur zo snel mogelijk laten repareren. F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen kunnen namelijk bijdragen aan de opwarming van de aarde, of een negatieve impact hebben op de ozonlaag.

Uitleg Besluit

Op deze webpagina wordt met Besluit bedoelt: Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Op deze pagina

Voorkomen van lekkages

Als gebruiker van de apparatuur neemt u maatregelen om de lekkage van F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen te voorkomen. Dit is bepaald in de F-gassenverordening (EU 517/2014, artikel 3, lid 2) en de Ozonverordening (EG 1005/2009, artikel 23, lid 1).

Voorkomen van lekkages
Stof Verplichting verbodsbepaling
F-gassen Artikel 3 lid 2 EU 517/2014 Artikel 4 lid 1 Besluit
Ozonlaagafbrekende stoffen Artikel 23 lid 1 EG 1005/2009 Artikel 8 lid 3 Besluit

Lekkages melden

Wanneer er een lekkage van koudemiddel ontstaat, dan moet u als gebruiker de lekkage direct melden bij het lokale bevoegde gezag (de omgevingsdienst, de regionale uitvoeringsdienst of de gemeente). Niet melden is een overtreding. Meer uitleg over het melden van lekkages kunt u lezen op de pagina Ongewoon voorval.

Wanneer u het lokale bevoegd gezag bent, dan moet u volgens de Wet Milieubeheer de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de hoogte te stellen van de lekkage. U kunt via de website van de ILT een melding maken.

Lekkages repareren

Als gebruiker van apparatuur die F-gassen (HFK’s) bevat, moet u een lekkage zo snel mogelijk laten repareren door een gecertificeerd persoon.

Wanneer uw apparatuur (H)CFK’s lekt, moet deze lekkage zo snel mogelijk worden hersteld. Het tijdelijk onttrekken van (H)CFK’s uit apparatuur vóór service en onderhoud, en het daarna terugstoppen, is verboden.

Lekkages repareren
Stof Verplichting verbodsbepaling
F-gassen Artikel 3 lid 3 EU 517/2014 Artikel 4 lid 1 Besluit
Ozonlaagafbrekende stoffen Artikel 23 lid 2 EG 1005/2009 Artikel 8 lid 3 Besluit

Lekcontrole na reparatie

Wanneer een lek in de apparatuur is gerepareerd, moet de apparatuur vaak binnen 1 maand na de reparatie worden gecontroleerd. Uit de controle moet blijken of de reparatie goed is uitgevoerd en het lekkageprobleem is opgelost.

De lekcontrole na reparatie geldt voor apparatuur die 5 ton CO2-equivalent of meer (niet in schuimen opgenomen) gefluoreerde broeikasgassen bevat. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Lekcontrole.

Een lekcontrole na reparatie telt niet als lekcontrole voor de lekcontrolefrequentie-verplichting volgens Artikel 4 van de F-gassenverordening.

Lekcontrole na reparatie
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 3 lid 3 EU 517/2014 Artikel 4 lid 1 Besluit
Ozonlaagafbrekende stoffen Artikel 23 lid 2 EG 1005/2009 Artikel 8 lid 3 Besluit


Gecertificeerd personeel

Reparaties en lekcontroles worden uitgevoerd door gecertificeerd personeel. De Nederlandse wet stelt voorschriften voor certificering van personeel en bedrijven in de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen. Meer informatie staat op de pagina Regelgeving certificering.

Gecertificeerd personeel
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen

Artikel 3 lid 4 EU 517/2014

Artikel 4 lid 1 Besluit

Artikel 5 EG 1497/2007

Artikel 5 lid 2 Besluit

Artikel 5 lid 1 en artikel 8 lid 1 EG 1516/2007

Artikel 5 lid 3 Besluit

Artikel 6 Besluit
Ozonlaag afbrekende stoffen

Artikel 23 lid 4 EG 1005/2009

Artikel 9 Besluit

Oorzaak lekkage opsporen

Als gebruiker van apparatuur achterhaalt u voor zover mogelijk de oorzaak van lekkage bij stationaire koel-, klimaatregeling- en warmtepompapparatuur gevuld met F-gassen. Dit om herhaling te vermijden.

Oorzaak lekkage opsporen
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 8 lid 3 EG 1516/2007 Artikel 5 lid 3 Besluit

Grote lekkage: informeer ILT

De bevoegdheden van lokale overheden en ILT voor toezicht op ozon en F-gassenregelgeving overlappen elkaar deels. Daarom is communicatie en afstemming van acties tussen ILT en lokale overheden zeer relevant. Informeer daarom het ILT als bij een bedrijf sprake is van een grote lekkage of structurele lekverliezen.

Stappenschema

Stappenplan toezicht