Logboek

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Gevolgen herziening F-gassenverordening voor eigenaren en exploitanten.

Het logboek bevat informatie waarop de toezichthouder controleert of de apparatuur voldoet aan de regelgeving. De verplichting voor een logboek geldt vanaf 3 kg ozonlaagafbrekende stoffen. Deze verplichting geldt voor koel-, klimaatregeling-, warmtepomp- en brandbeveiligingsapparatuur. Voor apparatuur gevuld met f-gassen geldt deze verplichting als er ook een lekcontroleverplichting bestaat.

Met de term logboek op deze webpagina wordt bedoeld:

 • het register, zoals beschreven in artikel 6 van EU 517/2014,
 • de registratie, zoals beschreven in artikel 23, lid 3 van EG 1005/2009 en
 • het apparatuurregister, zoals beschreven in artikel 2 van EG 1516/2007: basisvoorschriften lekcontroles koelinstallaties.

Het apparatuurregister, register of logboek is overigens niet hetzelfde als de koudemiddelenregistratie.

Uitleg termen op deze webpagina:

 • Besluit: Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 • Regeling: Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Logboek: wanneer verplicht?

De verplichting voor een logboek geldt voor apparatuur gevuld met f-gassen vanaf 5 ton CO2-equivalenten. Voor apparatuur gevuld met ozonlaagafbrekende stoffen geldt deze verplichting vanaf 3 kg.

De verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van een logboek ligt bij de gebruiker van de apparatuur. Het bijwerken van het logboek gebeurt vaak door het onderhoudspersoneel of – bedrijf. Wel blijft de gebruiker van de apparatuur verantwoordelijk.

Het logboek moet beschikbaar zijn bij de apparatuur. Een elektronisch logboek mag zolang deze direct inzichtelijk is tijdens een bedrijfsbezoek. Ook de bezoekende monteur moet dit elektronisch logboek direct kunnen inzien.

Logboek verplichting
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 6 lid 1 EU 517/2014 Artikel 4 lid 4 Besluit
Ozonlaagafbrekende stoffen Artikel 11 lid 7 EG 1005/2009 Artikel 8 lid 1 Besluit

Logboek bij mobiele installaties

Bij mobiele installaties is het niet altijd mogelijk om het "logboek" bij de installatie te bewaren. Nalevering en versturing van meet- en onderhoudsrapporten naar het bedrijf komt wel eens voor. De installatie is inmiddels al weer 'mobiel'.

Een praktische invulling van de logboekplicht kan dan zijn:

 • Bewaar het logboek zelf op het kantoor van de eigenaar van de mobiele installatie. Het logboek is daar opvraagbaar voor de toezichthouder.
 • Bij de mobiele installatie zelf is een logboekkaart of het voorblad van het logboek aanwezig. Het voorblad van het logboek bevat de resultaten van de laatste controle. De installateur tekent deze na controle en onderhoud af.

Bewaarplicht logboek

De gebruiker van de apparatuur bewaart het logboek minimaal 5 jaar. Het bedrijf dat de apparatuur onderhoud bewaart een kopie van het logboek minimaal 5 jaar. De bewaarplicht geldt niet voor apparatuur met f-gassen als er een landelijke database is waarin deze gegevens staan.

De toezichthouder moet de geschiedenis van de apparatuur in het logboek terug kunnen vinden. Dit heeft de toezichthouder nodig om te controleren of de apparatuur voldoet aan de Europese verordening. Ontbreekt deze informatie dan voldoet de gebruiker van de apparatuur niet aan de logboek verplichting.

Bewaarplicht logboek
Stof Verplichting Verbodsbepaling
F-gassen Artikel 6 lid 2 EU 517/2014 Artikel 4 lid 4 Besluit
Ozonlaagafbrekende stoffen - Artikel 6 lid 5 Regeling

Informatie in het logboek

De tabellen geven aan welke informatie in het logboek moet staan en in welke artikelen deze verplichting staat.

Informatie in het logboek

Informatie in logboek

Ozonlaagafbrekende stoffen

F-gassen

Type stof (chemische namen)

art. 23 lid 3 EG 1005/2009

art. 6 lid 1a EU 517/2014

Hoeveelheid in apparatuur

art. 23 lid 3 EG 1005/2009

art. 6 lid 1a EU 517/2014

(K) art 2 lid 2 EG 1516/2007

(B) art 2 lid 2 EG 1497/2007

Toegevoegde hoeveelheden

art. 11 lid 7 en 23 lid 3 EG 1005/2009

art. 6 lid 1b EU 517/2014

Hoeveelheden gerecycelde of geregeneerde f-gassen of HCFK's met naam en adres van het recyclingsbedrijf en voor zover van toepassing certificeringsnummer

art. 11 lid 7 EG 1005/2009

art. 6 lid 1c EU 517/2014

Teruggewonnen hoeveelheden bij onderhoud / service / definitieve verwijdering

art. 11 lid 7 en 23 lid 3 EG 1005/2009

art. 6 lid 1d EU 517/2014

Naam persoon / bedrijf, postadres en telefoonnummer die lekcontrole / onderhoud / reparatie uitvoert en voor zover van toepassing certificeringsnummer

art. 11 lid 7 en 23 lid 3 EG 1005/2009

art. 6 lid 1e EU 517/2014

(K) art 2 lid 1 EG 1516/2007

(B) art 2 lid 1 EG 1497/2007

Datum en resultaten lekcontrole / onderhoud / reparatie

art. 23 lid 3 EG 1005/2009

art. 6 lid 1f EU 517/2014

Oorzaak lekkage

(K) art 2 lid 4 EG 1516/2007

Bij apparatuur buiten dienst: genomen maatregelen voor terugwinning / verwijdering f-gassen

art. 6 lid 1g EU 517/2014

(K) Koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur
(B) Brandbeveiligingssystemen

Informatie in het logboek

Verplichting

verbodsbepaling

artikel 6 lid 1 EU 517/2014

Artikel 4 lid 4 Besluit

artikel 2 EG 1516/2007

Artikel 5 lid 3 Besluit

artikel 2 EG 1497/2007

Artikel 5 lid 2 Besluit

artikel 23 lid 3 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 3 Besluit

artikel 11 lid 7 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 1 Besluit

Bedrijven die f-gassen leveren

Bedrijven die f-gassen leveren moeten belangrijke gegevens van kopers registreren. Het bedrijf bewaart in ieder geval de volgende informatie:

 • het nummer van het certificaat van de kopers
 • aangekochte hoeveelheden f-gassen

Het bedrijf bewaart deze gegevens minimaal 5 jaar. Een elektronisch logboek is toegestaan zolang deze direct inzichtelijk is tijdens een bedrijfsbezoek.

Bedrijven die F-gassen leveren

Stof

Verplichting

Verbodsbepaling

F-gassen

Artikel 6 lid 3 EU 517/2014

Artikel 4 lid 5 Besluit

Belangrijke aandachtspunten

Besteed tijdens het bedrijfsbezoek in ieder geval aandacht aan:

 • Klopt de lekdichtheidscontrolefrequentie? Regelmatig controleren van de apparatuur is belangrijk om lekkages in een vroeg stadium op te sporen. Dit voorkomt of beperkt zo veel mogelijk de emissies naar de lucht.
 • Lekdichtheidscontroles hebben een preventief karakter. Daarom mag het bedrijf uitvoeren van onderhoud en reparaties niet gelijk stellen aan een lekdichtheidscontrole. Zijn handelingen uitgevoerd door gecertificeerd personeel?
 • Wat was de omvang en frequentie van lekkages? Vaak zit achter in het logboek een overzicht. Blader terug in het logboek om te kijken of lekkages regelmatig voorkomen. Dit kan duiden op verwaarlozing van de koelapparatuur. Neem bij grote lekkages contact op met het ILT.
 • Bij HCFK's: zowel maagdelijke als geregenereerde HCFK's mogen vanaf 2015 niet meer gebruikt worden om de apparatuur bij te vullen.
 • Zijn gevonden lekkages zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen hersteld?
 • Is het apparaat of systeem binnen een maand na reparatie van een lek op lekkage geïnspecteerd? Dit is van belang om te controleren of de reparatie het lekkageprobleem heeft opgelost.
 • Als er een lekdetectiesysteem aanwezig is: vindt controle 1 keer per jaar plaats?

Geen logboek aanwezig

Als bij de apparatuur met een logboekverplichting geen logboek aanwezig is, is dit een ernstige overtreding. Het bevoegd gezag kan dan niet controleren of de apparatuur voldoet aan de regelgeving. Zo is dan niet bekend of de apparatuur voldoet aan de lekdichtheidscontrolefrequentie. Ook is onbekend of er lekkages zijn geweest en of de gebruiker de handelingen laat uitvoeren door gecertificeerd personeel.

Neem contact op met ILT als onderhoud van de apparatuur plaatsvindt door een onderhoudsbedrijf, maar logboek/werkbonnen niet volledig zijn, onleesbaar zijn of totaal ontbreken. Certificeringsbedrijven controleren in eerste instantie de onderhoudsbedrijven; maar als die hun werk onvoldoende uitvoeren treedt ILT handhavend op.

Verschil in hoeveelheid tussen logboek en etiket

Een logboek en een etiket moeten dezelfde informatie bevatten. De hoeveelheid in de apparatuur komt mogelijk na bijvulling niet meer overeen met de hoeveelheid op het etiket. Schrijf in dat geval de juiste hoeveelheid op het etiket. Ontbreekt dit etiket? Dan zorgt de gebruiker van de apparatuur, of diegene die de apparatuur heeft bijgevuld, ervoor dat een etiket op de apparatuur komt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gebruiker van de apparatuur.

Toegevoegde hoeveelheid in apparatuur
Stof Verplichting Verbodsbepaling

F-gassen

Artikel 2 lid 5 EU 2015/2068, vervangt EG 1494/2007

Artikel 5 lid 1 Besluit

Ozonlaagafbrekende stoffen

Artikel 11 lid 6 EG 1005/2009

Artikel 8 lid 1 Besluit


Stappenschema

Stappenplan toezicht