IBKI als eerste exameninstelling erkend voor examens F-gassen

Rijkswaterstaat is voornemens om IBKI heeft, na een positief resultaat van deze audit, als eerste exameninstelling een erkenning te verlenen voor het afnemen van F-gas examens.

Vanaf 1 december 2015 is het toezicht rondom het examenstelsel f-gassen voor personen gewijzigd. Voor de exameninstellingen die op dit terrein examens afnemen of gaan afnemen, geldt vanaf dat moment een erkenningsregeling. Deze regeling: “Gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag-afbrekende stoffen”, is op 16 oktober 2015 gepubliceerd in de Staatscourant met nummer 30873.

Voor zowel de huidige als de nieuwe exameninstellingen geldt dat zij formeel erkend moeten worden door Rijkswaterstaat (RWS (Rijkswaterstaat)). Alleen exameninstellingen die eerder al door het Ministerie zijn aangewezen als officiële exameninstelling (met betrekking tot persoonscertificering f-gassen), vallen onder een overgangsregeling. Zij krijgen tot 1 december 2017 de tijd om door RWS erkend te worden. In de periode tot 1 juni 2016 mogen zij examens afnemen en persoonscertificaten uitgeven op basis van de oude regels. Certificaten voor personen (diploma’s) die door een exameninstelling na 1 juni 2016 worden afgegeven moeten voldoen aan de BRL 200.

RWS gaat alleen over tot erkenning als de exameninstelling kan aantonen dat zij voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan exameninstellingen, zoals benoemd in de ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen’ van RWS (de BRL 200). Om dit aan te tonen moet de exameninstelling een kwaliteitsaudit uit laten voeren door Stichting CINOP. CINOP onderzoekt in de kwaliteitsaudits in hoeverre de exameninstelling voldoet aan de eisen in de BRL en rapporteert hierover aan de exameninstelling.