Overzicht wet en regelgeving gefluoreerde broeikasgassen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Beleid en regelgeving.

De figuur hieronder geeft een overzicht van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving voor ozonlaagafbrekende stoffen en F-gassen (gefluoreerde broeikasgassen).

Overzicht Wet- En Regelgeving Verordening ozonlaagafbrekende stoffen F-gassenverordening Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Europese verordeningen

In Europese verordeningen staan verplichtingen voor ozonlaagafbrekende stoffen en F-gassen en de installaties die deze stoffen bevatten. De verordeningen bevatten voorschriften over uitfasering van productie en gebruik, handel, emissiebeheersing, terugwinnen van gassen en etikettering. Het gaat om de volgende drie verordeningen:

Europese verordeningen zijn rechtstreeks werkend in alle lidstaten.

Verordening ozonlaagafbrekende stoffen

De Verordening ozonlaagafbrekende stoffen (EG nr. 1005/2009) geldt vanaf 1 januari 2010. Deze verordening vervangt de eerdere Verordening EG nr. 2037/2000. De verordening is een uitwerking en aanscherping van de verplichtingen in het Montreal-protocol over stoffen die de ozonlaag aantasten.

F-gassenverordening

De F-gassenverordening (EU 517/2014) geldt vanaf 1 januari 2015. Deze verordening vervangt de eerdere Verordening EG 842/2006. De verordening is een uitwerking en aanscherping van de verplichtingen in het protocol van Kyoto over stoffen die het broeikaseffect versterken.

De F-gassenverordening is verder uitgewerkt in de hieronder hangende Europese subverordeningen:

 • Rapportageverplichting producenten, importeurs en exporteurs: EU 2014/1191
 • Etiketteringseisen voor producten en apparatuur die F-gassen bevatten: EU 2015/2068
 • Basisvoorschriften lekcontroles stationaire brandbeveiligingssystemen: EG 1497/2007
 • Basisvoorschriften lekcontroles stationaire koelinstallaties: EG 1516/2007
 • Certificering bedrijven en personeel werkzaam aan koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens, stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die F-gassen bevatten: EU 2015/2067
 • Certificering personen belast met installatie, service, onderhoud, reparatie of buiten dienst stellen van elektrische schakelinrichtingen die F-gassen bevatten: EU 2015/2066
 • Certificering bedrijven en personeel werkzaam aan stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten gevuld met F-gassen: EG 304/2008
 • Certificering personeel belast met terugwinnen van oplosmiddelen op basis van F-gassen: EG 306/2008
 • Opleidingseisen personeel belast met terugwinnen F-gassen uit mobiele airco's: EG 307/2008
 • Model voor de kennisgeving van opleidings- en certificeringsprogramma's van de lidstaten: EU 2015/2065
 • Conformiteitsverklaring bij het op de markt brengen van koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die F-gassen bevatten, en de controle ervan door een onafhankelijke auditor: EU 2016/879
 • referentiewaarden 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 voor producent of importeur: EU 2014/7920

Nederlandse wetgeving

De Nederlandse wetgeving bestaat uit:

Het besluit regelt onder andere de verbodsbepalingen voor de rechtstreeks geldende verplichtingen uit de Europese verordeningen en de uitgangspunten voor certificering van personen en bedrijven. De regeling geeft een verdere invulling van certificering van personen en bedrijven met behulp van BRL 100 en BRL200.

Onlangs is een aantal wijzigingen doorgevoerd in zowel de BRL 100 als de BRL 200 en verwerkt in nieuwe versies.  De wijzigingen in de BRL 100 betreffen oa. de specificaties van instrumenten  en de wijze waarop deze instrumenten worden gecontroleerd op de goede werking en de registratie van F-gassen die zijn gebruikt. De wijzigingen in BRL 200 betreffen tekstuele verbeteringen, actualisatie van verwijzingen naar verordeningen, verbeteringen in het model van het certificaat en herstel van een aantal onvolkomenheden.

Het besluit en de regeling gelden vanaf 1 juli 2017.