Wat is de rol voor het Wm bevoegd gezag in het kader van het BOOVV?

Vraag

Wat is de rol voor het Wm bevoegd gezag in het kader van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV)?

Antwoord

Alleen voor zover de activiteiten waarop het BOOVV betrekking heeft worden verricht in een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, kan het Wm bevoegde gezag toezicht uitoefenen op de naleving van het BOOVV. In andere gevallen kan het Wm-bevoegd gezag overtredingen melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport in de desbetreffende regio.

Grondslag

De grondslag voor de bevoegdheid tot het bestuurlijk handhaven ligt vast in de Wet milieubeheer. Het toezicht op de naleving van het BOOVV wordt uitgeoefend door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor zover de activiteiten waarop het BOOVV betrekking heeft, worden verricht in een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, kan ook het ten aanzien van die inrichting bevoegde gezag toezicht uitoefenen op de naleving van het BOOVV.

Wm inrichtingen

Omdat echter niet het gebruik, maar het aan derden ter beschikking stellen van producten geregeld wordt via het BOOVV, kan het Wm bevoegd gezag alleen toezien op dit ter beschikking stellen aan derden. Dit betekent dat het handhavend optreden door gemeenten en provincies beperkt is tot de inrichtingen die producten, ten behoeve van het overspuiten van voertuigen of het aanbrengen van verven of vernissen op gebouwen, houtwerk of bijbehorende structuren met een decoratief, functioneel of beschermend effect, invoeren en/of aan derden ter beschikking stellen, zoals bijvoorbeeld verfproducenten, groothandels en winkels.

Als geconstateerd wordt dat bovengenoemde producten geen etiket bezitten met daarop het (juiste) gehalte aan vluchtige organsiche stoffen (VOS), danwel indien blijkt dat dit gehalte hoger is dan conform het BOOVV is toegestaan, is bestuursrechtelijke handhaving op basis van artikel 2 van het BOOVV mogelijk. Hierbij moet rekening worden gehouden met de uitzonderingen zoals genoemd in artikel 3 van het BOOVV (zie vraag BOOVV-uitzonderingen). Daarnaast kan voor producten voor de restauratie van beschermde monumenten of het onderhoud van klassieke voertuigen ontheffing zijn verleend door het ministerie (zie vraag BOOVV - Ontheffing voor bepaalde producten).

Andere gebruikers

Als er bij andere gebruikers van verfproducten wordt geconstateerd dat producten, ten behoeve van het overspuiten van voertuigen of het aanbrengen van verven of vernissen op gebouwen, houtwerk of bijbehorende structuren met een decoratief, functioneel of beschermend effect niet aan bovengenoemde eisen voldoen, dan kan het Wm-bevoegd gezag dit melden bij de Inspectie in de desbetreffende regio. Het is dan een taak van de Inspectie om te onderzoeken door wie de producten ter beschikking gesteld zijn.