Zijn er producten uitgezonderd van het BOOVV?

Vraag

Zijn er producten uitgezonderd van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen?

Antwoord

Ja, maar dit is zeer beperkt.

Producten die in het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV) zijn aangewezen, maar niet voldoen aan de in het besluit genoemde eisen, mogen niet in Nederland worden ingevoerd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Hierop zijn twee uitzonderingen.

Op basis van artikel 3 lid 1 van het BOOVV zijn hiervan uitgezonderd de producten die uitsluitend gebruikt worden in vergunningplichtige inrichtingen bij activiteiten die vallen onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit (Oplosmiddeleninstalllaties).

Ook uitgezonderd zijn producten waarvoor een ontheffing is verleend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit kan slechts voor beperkte hoeveelheden producten ten behoeve van restauratie van gebouwen of klassieke voertuigen met een bijzonder historisch en/of cultureel belang, zie vraag en antwoord Ontheffing voor bepaalde producten).